อยากทราบว่าการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีกี่วิธี อะไรบ้าง

*** 1.คำนวณเป็นร้อยละของยอดขาย
1.1 คำนวณเป็นร้อยละของยอดขายรวม โดยถือว่าการขายเป็นรายการที่ก่อให้เกิดลูกหนี้ และอัตราส่วนการขายสัมพันธ์กับจำนวนหนี้ที่เก็บไม่ได้
1.2 คำนวณเป็นร้อยละของยอดขายเชื่อ โดยถือว่าการขายเชื่อ สัมพันธ์โดยตรงกับลูกหนี้ ส่วนการขายสดไม่ได้ก่อให้เกิดลูกหนี้แต่อย่างใด
*** 2.คำนวณเป็นร้อยละของลูกหนี้โดยวิเคราะห์จากประสบการณ์ที่ผ่านมา กิจการจะสามารถประมาณอัตราร้อยละ ของลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บไม่ได้ต่อยอดลูกหนี้ที่คงค้างดังนี้
2.1คำนวณเป็นร้อยละของลูกหนี้ โดยถืออัตราส่วนของจำนวนหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับลูกหนี้ทั้งหมดจะคงที่
2.2 คำนวณโดยจัดกลุ่มลูกหนี้ จำแนกตามอายุของหนี้ที่ค้างชำระ ลูกหนี้กลุ่มที่ค้างชำระนานจะนำมาคำนวนหาจำนวนหนี้สงสัยจะสูญ ด้วยอัตราร้อยละที่สูงกว่าหนี้ที่เริ่มค้างชำระ
3.คำนวณโดยพิจารณาจากลูกหนี้แต่ละราย และจะรวมเฉพาะรายที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้เท่านั้น เป็นหนี้สงสัยจะสูญ
*** 2.การตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ มีการบังคับให้ทำหรือไม่ และมีเกณฑ์การตัดหนี้สูญไว้ ดังนี้

1.เมื่อมีการทวงถามถึงที่สุดแล้ว โดยดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร
2.คาดหมายได้แน่นอนว่าจะไม่ได้รับการรับชำระหนี้โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569