บริษัทมีการประมาณการหนี้สงสัยจะสูญจากยอดการขายเชื่อทุกปี
และในปีนี้บริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ได้จึงได้ตัดหนี้สูญจำนวน 15,000 บาท จะลงบันทึกบัญชีอย่างไร

การบันทึกบัญชีตัดจำหน่ายหนี้สูญมี 2 กรณี คือ
1.กรณีตัดจำหน่ายเป็นหนี้สูญได้ตามกฎหมายภาษีอากร บันทึกบัญชีโดย
เดบิต หนี้สูญ 15,000
   เครดิต ลูกหนี้ 15,000
เดบิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 15,000
   เครดิต หนี้สงสัยจะสูญ 15,000


2.กรณีที่ตัดจำหน่ายหนี้สูญไม่เข้าข่ายการยอมรับของกฎหมาย
ภาษีอากรบันทึกบัญชีโดย
เดบิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 15,000
   เครดิต ลูกหนี้ 15,000โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569