ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชีต้องเริ่มทำบัญชีเมื่อใด

- ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัดต้องจัดทำบัญชี
นับแต่วันที่จดทะเบียน
- กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรเริ่มทำเมื่อประกอบกิจการ
- นิติบุคคลต่างประเทศ เริ่มทำเมื่อเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569