การบันทึกต้นทุนขาย ตอนปิดบัญชี ณ วันสิ้นงวด อยากทราบขั้นตอนการบันทึกปิดบัญชี ต้นทุนขายตอนปิด ณ วันสิ้นงวด ว่าต้องบันทึกอย่างไรถ้าเราปิดบัญชีด้วยมือ

การปิดบัญชีสินค้า 2 วิธี

วิธีที่ 1 แบบ perpetual เป็นการปิดบัญชีต้นทุนขาย เข้าบัญชีกำไรขาดทุน โดยบันทึกบัญชี
   Dr.กำไรขาดทุน xx
      Cr. ต้นทุนขาย xx
วิธีที่ 2แบบ Periodic เป็นการปิดบัญชี สินค้าต้นงวด ซื้อ และ สินค้าปลายงวดเข้าบัญชีกำไรขาดทุน โดยบันทึกบัญชี
   Dr.สินค้าปลายงวด xx
   กำไรขาดทุน xx
      Cr.สินค้าต้นงวด xx
      ซื้อ xx

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569