ประกอบกิจการสปา ซึ่งมีทั้งให้บริการนวดตัว และขายอาหารภายในสปาแห่งนี้ด้วยอยากทราบเกี่ยวกับข้อมูลดังต่อไปนี้
1.กรณีซื้ออาหารสด ผัก ผลไม้ มาเพื่อทำอาหารขายแก่ลูกค้าจะใช้ชื่อบัญชีว่าอย่างไร
2.กรณีซื้อครีมมาเพื่อใช้ในการพอกตัวหรือสมุนไพรต่างๆ ในการให้บริการสปาจะลงบัญชีอย่างไร ครีมพวกนี้บางครั้งก็ขายให้ลูกค้าด้วยเช่นเดียวกัน จะใช้ชื่อในการลงบัญชีว่าอย่างไร
3.กรณีมีการซื้ออุปกรณ์เครื่องครัว เพื่อใช้ในการประกอบอาหารจะใช้ชื่อบัญชีว่าอย่างไร

1.กรณีซื้อวัตถุดิบต่างๆ เพื่อนำมาประกอบอาหารเพื่อขาย และซื้อครีมมาเพื่อใช้ในการบริการหรือขาย มีวิธีการบันทึกบัญชีได้ 2 วิธี
(1) Periodic Inventory Method เมื่อมีการซื้อสินค้าจะลงบัญชีโดย เดบิต ซื้อเครดิต เครดิต เงินสดหรือธนาคาร (กรณีซื้อสด ถ้าซื้อเป็นเงินเชื่อ เครดิตเจ้าหนี้) ตามวิธีนี้สินค้าคงเหลือที่แสดงในงบดุล และที่ใช้ในการคำนวณต้นทุนขายได้มาจากการตรวจนับสินค้า และการตีราคาสินค้าในตอนสิ้นงวด
(2) Perpetual Inventory Method เมื่อมีการซื้อสินค้าจะลงบัญชีโดยเดบิต สินค้าคงเหลือ เครดิต เงินสดหรือธนาคาร (กรณีซื้อสด ถ้าซื้อเป็นเงินเชื่อเครดิตเจ้าหนี้) ตามวิธีนี้จะบันทึกรายการสินค้าคงเหลืออยู่ตลอดเวลา
2.กรณีซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆ จะใช้ชื่ออุปกรณ์ ซึ่งแสดงรายการเป็นสินทรัพย์

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569