เนื่องจากทางบริษัทมีบัญชีเงินฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และมีการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ตอนปลายปีมีการปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปี แล้วทั้งยอดเงินฝากและยอดหนี้ อยากทราบว่า พอปีใหม่ มีการเข้าออกของบัญชีเงินฝากจะต้องปรับปรุงกำไรขาดทุนจากอัตราฯ อีกหรือใหม่ ถ้าเป็นยอดหนี้จะมีการปรับปรุงอยู่แล้วในกรณีเป็นบัญชีออมฝากจะบันทึกบัญชีอย่างไร เช่นวันที่ 12 ธ.ค. 46 ซื้อสินค้า 500 USRATE=39 ตอนปลายปี ปรับปรุง US=40 ตอนจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้เป็นบัญชีเงินฝากต่างประเทศ RATE เป็น 42และกรณีส่งออก ถ้าใช้ RATE ตามตัวอย่างแต่กลับกันจะบันทึกอย่างไร

รายการที่เป็นเงินตราในระหว่างปีหากเกิดรายการทางบัญชีขึ้น(ฝาก-ถอน)ให้บันทึกบัญชีโดยใช้อัตรา ณ วันที่เกิดรายการและเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี กิจการจะต้องปรับปรุงเงินฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่คงเหลืออยู่ด้วยอัตราปิดโดยผลต่างที่เกิดขึ้นให้รับรู้เป็นรายการกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของรอบปีบัญชีนั้นๆ
ตัวอย่าง สมมุติอัตราซื้อ และอัตราขาย ต่อ 1 US
อัตราซื้อ : 1 US อัตรา ขาย : 1 US
12 ธันวาคม 2546 38 39
31 ธันวาคม /2546 39 40
10 มกราคม 2547 41 42
1. ตัวอย่าง การบันทึกบัญชี ซื้อสินค้า
12 ธ.ค. 2546

    Dr.สินค้าคงเหลือ 19,500
        Cr.เจ้าหนี้ 19,500
ซื้อสินค้า 500USx39=19,500 บาท
31 ธ.ค. 2546

    Dr.ขาดทุนจากการเปลี่ยนค่าเงินตราต่างประเทศ 500
        Cr.เจ้าหนี้ 500
บันทึกผลขาดทุนจากการเปลี่ยนค่าฯด้วยอัตราปิด 500 US x (40-39) = 1
บันทึกการจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้

    Dr.เจ้าหนี้ 20,000
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 1,000
        Cr.เงินฝากธนาคาร 21,000
จ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ 500 US x 42 = 21,000 บาท
2.การบันทึกบัญชีขายสินค้า
12 ธันวาคม 2546

    Dr.ลูกหนี้ 19,000
        Cr.ขาย 19,000
ขายสินค้า 500 USx38=19,000 บาท
31 ธันวาคม 2546

    Dr.ลูกหนี้ 500
        Cr.กำไรจากการเปลี่ยนค่าเงินตราต่างประเทศ 500
บันทึกผลกำไรจากการเปลี่ยนค่าฯ ด้วยอัตราปิด 500 US x (39-38) = 1
บันทึกการรับชำระหนี้ ของลูกหนี้
    Dr.เงินฝากธนาคาร 20,500
        Cr.ลูกหนี้ 20,000
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 500
การรับชำระหนี้ 500 USx41=20,500 บาท
3.การบันทึกบัญชีการฝากและถอนเงินตราต่างประเทศ
สมมติ มียอดเงินฝากธนาคารต่างประเทศ 50 US ราคาปิด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2546 เป็นจำนวน 50 บาท
ระหว่างปีมีการฝากเงิน 5 US อัตราแลกเปลี่ยน 1 US =45 บาท และ
ถอนเงิน 10 US อัตราแลกเปลี่ยน 1 US=42 บาท
ในวันที่ 31 ธันวาคม /2546 บัญชีธนาคาร (ต่างประเทศ) 50 USx50=2,500 บาท
ระหว่างปีมีการฝากเงิน
    Dr.ธนาคาร (ต่างประเทศ) 225
        Cr.เงินสด 225
นำเงินฝากธนาคาร 5 USx45=225
ระหว่างปีมีการถอนเงิน
    Dr.เงินสด 420
        Cr.ธนาคาร (ต่างประเทศ) 420

ถอนเงินจากธนาคาร 10 USx42=420
31 ธันวาคม 2547(ราคาปิด1 US=55 บาท)
    Dr.ธนาคาร 170
        Cr.กำไรจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 170
บันทึกบัญชี ตอนสิ้นปี (50+5-10)=45x55 บาท =2,475-2,305=170
ปรับปรุงบัญชีธนาคารซึ่งเป็นเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ(ณ 31 ธันวาคม 2547)
มียอดคงเหลือ 45 US อัตราแลกเปลี่ยน 1 US=55 บาท


โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569