ในกรณีที่บริษัทมียอดสินค้าคงเหลือตามบัญชี แต่ในความเป็นจริงไม่มีสินค้าคงเหลือแล้ว
ซึ่งเกิดจากการทำบัญชีผิดพลาดของปีก่อน ควรจะมีการปรับปรุงอย่างไรจึงเป็นวิธีที่ถูกต้อง

บริษัทไม่มีสินค้าคงเหลือตามที่ปรากฏในบัญชีเพราะการ บันทึกบัญชีผิดพลาดของปีก่อน ในกรณีนี้ บริษัทต้องปรับปรุงรายการสินค้า ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง โดยการปรับปรุงสินค้าและต้นทุนขาย ดังกล่าวกับบัญชีกำไรสะสมต้นปี

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569