บริษัทจะต้องรับรู้มูลค่าที่แท้จริง ของเงินลงทุนที่นำไปซื้อหุ้นทุน ในบริษัทอื่นอย่างไรหากภายหลังพบว่า
1.1 กิจการที่บริษัทของเราไปลงทุน ไม่ได้ส่งงบการเงินเป็นเวลา 2-4 ปี ติดต่อกันโดยสถานะของกิจการนั้นอยู่ในสภาพร้าง
1.2 กิจการที่บริษัทของเราไปลงทุน มีผลขาดทุนเป็นจำนวนมากซึ่งได้จดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว แต่ไม่ได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี โดยปรากฏว่า
2.1) ส่วนแบ่งขาดทุนมีมากกว่าจำนวนเงินที่นำไปลงทุน
2.2) ส่วนแบ่งขาดทุนมีน้อยกว่าจำนวนเงินที่นำไปลงทุน
1.3 กิจการที่บริษัทของเราไปลงทุน ไม่ได้ประกอบกิจการเป็นเวลา 2-3 ปี ติดต่อกันแต่ยังมีการส่งงบการเงิน เป็นประจำทุกปี อย
ู่

กรณีดังกล่าวอาจพิจารณาได้ว่า มีข้อบ่งชี้การด้อยค่าของ เงินลงทุน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เรื่องการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน กิจการต้องบันทึกการด้อยค่า ของเงินลงทุนโดยกลับบัญชีส่วน
ต่ำกว่า หรือส่วนเกินทุน จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า แล้วบันทึกผลต่างเป็นรายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุน

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569