บริษัทได้รับเงินลงทุนมา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น บริษัทจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนดังกล่าวอย่างไร

กรณีนี้บริษัทควรบันทึกบัญชีเงินลงทุนที่ได้มาด้วยมูลค่ายุติธรรมพร้อม
ทั้งจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ของบริษัทที่จะถือไว้ เช่น เก็บเงินลงทุนไว้จนครบกำหนด เป็นต้น และควรรับรู้เงินลงทุนที่ได้มาเป็นรายได้อื่นโดยบันทึกบัญชี
ดังนี้
    เดบิต เงินลงทุน (ตามประเภทวัตถุประสงค์) ***
        เครดิต รายได้อื่น ***

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569