บันทึกซื้อที่ดินอย่างไร
- บริษัทซื้อที่ดิน จ่ายครั้งแรก 75% เดือน มีนาคม จำนวน 75 บาท
- จ่ายดอกเบี้ย 20 บาท เดือน มิถุนายน

ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ กิจการจะต้องบันทึกบัญชี-ที่ดิน รับรู้เป็นสินทรัพย์โดยใช้ ราคาทุนสำหรับดอกเบี้ยซึ่งเป็นต้นทุนการกู้ยืม ที่เกิดขึ้นให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนในงวดบัญชีนั้น


โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569