อยากทราบว่าเวลา บริษัท ซื้อของตามจำนวนที่ผู้ขายกำหนดไว้แล้ว จะมีการแถมของให้เช่นซื้อ แอร์ครบ 7 เครื่องแล้ว แถม โทรทัศน์ 1 เครื่อง (ระบุในใบกำกับภาษีว่าแถมโทรทัศน์ 1 เครื่อง) ไม่ทราบว่าโทรทัศน์ที่ได้แถมจะต้องรับรู้เป็นรายได้หรือสินทรัพย์

โทรทัศน์ที่ได้แถมมานั้นบริษัทจะต้องรับรู้เป็นสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งการตีราคาให้ใช้วิธีราคายุติธรรม ในขณะนั้นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์เป็นเกณฑ์ ในการเฉลี่ยต้นทุนให้กับสินทรัพย์แต่ละชนิด


โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569