บริษัทบันทึกรายการรับและจ่ายโดยใช้ระบบใบสำคัญโดยไม่มีการลงรายการที่เกิดขึ้นในบัญชี รายวันต่างๆ ตามที่กำหนดและมีการผ่านรายการจากใบสำคัญไปบัญชีแยกประเภทจะถือว่าเข้าเงื่อนไขบัญชีที่ต้องจัดทำครบถ้วนหรือไม่

ไม่เข้าเงื่อนไข กิจการจะต้องจัดทำบัญชีรายวันตามที่กฎหมายกำหนด

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569