กิจการมีการเช่าช่วงที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างเป็นเวลา 30 ปีกิจการแสดงในงบการเงินเป็น สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน และมีการทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายทุกๆ ปี และควรบันทึก, ปรับปรุงบัญชี อย่างไร

ตอนจ่ายเงินเพื่อเช่าช่วงทรัพย์สิน ให้บันทึกบัญชีโดย
 เดบิต สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี (สินทรัพย์อื่น)
   เครดิต เงินสดหรือธนาคาร
ณ วันสิ้นปี ทยอยตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่าย ให้บันทึกบัญชีโดย
 เดบิต สิทธิการเช่าตัดบัญชี(ค่าใช้จ่าย)
   เครดิต สิทธิการเช่ารอตัดบัญชีโทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569