หากกิจการมีสินทรัพย์ที่อยู่นอกบัญชี และต้องการปรับปรุงบัญชี เอกสารที่ซื้อสินทรัพย์เป็นของปีก่อนๆ เอกสารดังกล่าวเป็นหลักฐานที่ยอมรับได้หรือไม่ และการตัดค่าเสื่อมราคา ให้ตัดตั้งแต่วันที่ซื้อสินทรัพย์ตามเอกสารใช่หรือไม่

บริษัทมีสินทรัพย์อยู่นอกบัญชี และต้องการบันทึกปรับปรุงให้ถูกต้อง โดยใช้เอกสารประกอบรายการซื้อสินทรัพย์ในปีก่อนๆ ถือเป็นหลักฐานที่ยอมรับได้สิ่งสำคัญ คือรายการสินทรัพย์นอกบัญชี ต้องอยู่ในกรรมสิทธิ์ของบริษัทส่วนการคิดค่าเสื่อมให้เริ่มคิดตั้งแต่สินทรัพย์ถูกใช้งาน ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่เริ่มใช้งาน จนถึงวันสิ้นงวดรอบระยะเวลาบัญชีปีก่อน ทางบัญชีจะปรับปรุงกำไรสะสมต้นปี ส่วนค่าเสื่อมราคาของปีปัจจุบันให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของปีปัจจุบัน แต่ค่าเสื่อม
ราคาของปีก่อนๆ ควรปรับปรุงในแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.50 ของปีปัจจุบัน ให้ถูกต้องด้วย

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569