งบการเงินปีเก่ามีวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาไม่ถูกต้อง การคิดค่าเสื่อมราคาของธุรกิจรับเหมาถมที่ดิน หิน ทราย ผู้ทำบัญชีคนเก่าได้ใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา แบบไม่รู้จบดังนั้นถ้าจะปรับปรุงวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาใหม่ ให้ถูกต้อง ควรจะใช้วิธีการปรับปรุงอย่างไรดี แล้วต้องแจ้งกรมสรรพากรหรือไม่

ตาม มาตรฐาน ฉบับที่ 32 กล่าวถึงการทบทวน วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา ไว้ว่า กิจการต้องทบทวนวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา ของอาคารและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ หากกิจการพบว่าลักษณะรูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับ จากสินทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีสาระสำคัญ กิจการต้องเปลี่ยนวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา เมื่อกิจการจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา เพื่อสะท้อนถึงลักษณะรูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป กิจการต้องถือว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และต้องคำนวณค่าเสื่อมราคาใหม่ สำหรับงวดบัญชีปัจจุบัน และอนาคตโดยการเปลี่ยนทันที เป็นต้นไป ซึ่งต้องเปิดเผยรายการในงบการเงิน ถึงลักษณะและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการบัญชี ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในงวดปัจจุบัน หรือที่คาดว่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในงวดต่อ ๆ ไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี เรื่อง กำไรหรือขาดทุนสุทธิ สำหรับงวดข้อผิดพลาดที่สำคัญ และการเปลี่ยนแปลงทางบัญชี

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569