การบันทึกค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ตั้งแต่เริ่มตั้งกิจการจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 10 ปีแล้วกิจการคิดค่าเสื่อมโดยยอดคงเหลือลดลง และจะบันทึกบัญชีโดย เดบิตค่าเสื่อมราคายานพาหนะ เครดิต ยานพาหนะสุทธิ ไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องจะบันทึกบัญชีอย่างไรและหากผิดจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร

การบันทึกบัญชีของท่านไม่ถือว่าผิดหลักการบัญชี แต่อย่างไรก็ตามท่านควรบันทึกค่าเสื่อมราคาโดย
    เดบิต ค่าเสื่อมราคา
        เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม
บัญชีค่าเสื่อมราคาเป็นบัญชีค่าใช้จ่าย ปิดโอนเข้าต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย หรือกำไรขาดทุนแล้วแต่กรณี ส่วนบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม เป็นบัญชีปรับมูลค่านำไปหักจากสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องในงบดุล ซึ่งวิธีดังกล่าวท่านสามารถนำไปใช้ในการควบคุม และบริหารงานได้ กล่าวคือ ณ วันที่ในงบการเงิน ท่านจะสามารถทราบถึงราคาทุน เริ่มแรกของสินทรัพย์ถาวรและทราบจำนวนค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์นั้นๆ
ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการคิดค่าเสื่อมราคาได้จากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569