บริษัทสร้างอาคารซึ่งมีพื้นที่บางส่วนได้สร้างเสร็จแล้ว และให้บุคคลภายนอกเช่าแล้ว ในขณะเดียวกันมีบางส่วนที่ยังสร้างไม่เสร็จซึ่งจะแล้วเสร็จอีก 2 ปี บริษัทจะคิดค่าเสื่อมราคาของพื้นที่ทั้งสองส่วนที่สร้างเสร็จไม่พร้อมกันอย่างไรแยกคิดตามพื้นที่ หรือนำมาคิดรวมกัน และระยะเวลาการคิดค่าเสื่อมจะสิ้นสุดพร้อมกันหรือไม่

บริษัทควรแยกคิดค่าเสื่อมราคาตามพื้นที่ อย่างไรก็ดี หากบริษัทพิจารณาอายุการใช้งานแล้วเห็นว่าอาคารทั้งหลัง จะเสื่อมสภาพพร้อมกันก็ควรให้ระยะเวลาการคิดค่าเสื่อมราคาอาคารดังกล่าวสิ้นสุดลงพร้อมกัน


โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569