วันที่ได้มาของสินทรัพย์ ในการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ การซื้อสินทรัพย์จากต่างประเทศ โดยต้องจ่ายชำระค่าสินค้าก่อน ทางผู้ขายถึงจะส่งมอบสินทรัพย์ให้ ตัวอย่างได้จ่ายเงินชำระค่าทรัพย์สิน วันที่ 2 กันยายน 2545 และได้รับสินทรัพย์ วันที่ 28 กันยายน 2545 B/L ลงวันที่ 5 กันยายน 2545 ดังนั้น จะต้องใช้วันที่เท่าใดในการเริ่มคิดค่าเสื่อมราคา

กิจการต้องเริ่มคิดค่าเสื่อมเมื่อเริ่มใช้สินทรัพย์นั้นปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569