กรณีที่สินทรัพย์ของบริษัท เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ เกิดการชำรุดหรือเสียหายบริษัทจะตัดบัญชีสินทรัพย์อย่างไร

การตัดบัญชีสินทรัพย์กรณีที่สินทรัพย์นั้นชำรุด หรือเสียหายออกจากบัญชีต้องมีหลักฐานประกอบการลงบัญชี ที่ชัดเจนที่แสดงข้อมูลยืนยันถึงการชำรุด หรือเสียหายซึ่งหากมีหลักฐานยืนยันได้ ว่าชำรุดหรือเสียหายให้บันทึกตัดบัญชีสินทรัพย์ ตามราคาทุนที่บันทึกบัญชีไว้รวมทั้งโอนบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ ที่ชำรุดนั้นออกทั้งหมด เช่น กรณีมีการขายออกไป โดยผลต่างที่เกิดขึ้นถือเป็นกำไร(ขาดทุน) จากการตัดบัญชีสินทรัพย์โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569