บริษัทซื้อที่ดินไว้เมื่อ 10 ปีที่แล้ว มีเอกสารหลักฐานในการซื้อครบถ้วน โดยซื้อในนามบริษัท แต่เจ้าของบริษัทไม่ได้เอาลงบัญชี ในการจัดทำงบการเงินรอบปี 2544 ได้จัดเอกสารดังกล่าว ให้ผู้สอบบัญชี เพื่อบันทึกที่ดินนั้นในบัญชี แต่ผู้สอบไม่ยอมให้ลงบัญชีไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่ (ที่ผ่านมา 5 ปี บริษัทไม่มีรายรับ)

บริษัทมีที่ดินพร้อมเอกสารยืนยันความเป็นเจ้าของ ในที่ดินผืนดังกล่าวบริษัทต้องการนำที่ดินดังกล่าวบันทึกในบัญชี ส่วนสำคัญคือ ต้องติดตามและบันทึกที่ดินให้ถูกต้องว่า ใช้เงินของใครซื้อการจัดทำบัญชีให้ถูกต้อง เป็นหน้าที่และอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท ผู้สอบบัญชีไม่มีสิทธิห้ามบริษัทนำที่ดินดังกล่าว มาบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง แต่มีหน้าที่รายงานจากผลการตรวจสอบบัญชีของบริษัทเท่านั้นโทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569