ในการทำสัญญาซื้อรถยนต์ แบบ Leasing จะบันทึกบัญชีอย่างไรถือเป็นค่าเช่าได้ทั้งหมดได้หรือไม่ หากไม่ได้ต้องบันทึก เป็นทรัพย์สินทั้งจำนวน แล้วจึงค่อยมาตัดค่าเสื่อมราคาใช่หรือไม่ อยากทราบว่าวิธีไหนถูกต้องที่สุดจะ ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

สัญญาซื้อรถยนต์แบบ Leasing ส่วนใหญ่จะเป็น สัญญาเช่าทางการเงิน เนื่องจากมี การโอนกรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์ไปให้ผู้เช่า ณ วันสิ้นสุดสัญญา ดังนั้น กิจการต้องบันทึกเป็นสินทรัพย์ทั้งจำนวนก่อน แล้วจึงทยอยปันส่วนเป็นค่าใช้จ่าย (ค่าเสื่อมราคา) ตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้นๆ
ตัวอย่างการบันทึกบัญชีกรณีที่เป็นสัญญาเช่าทางการเงินทางด้านผู้เช่า
1.วันทำสัญญาและรับมอบสันทรัพย์ ให้บันทึกบัญชีสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าระยะยาวและบันทึกหนี้สินในบัญชีข้อผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาวด้วยมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าขั้นต่ำหรือด้วยราคายุติธรรมแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
  เดบิต สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน XXX
      เครดิต เจ้าหนี้สัญญาเช่าระยะยาว XXX
2.ชำระค่าเช่าตามสัญญาเช่าการเงิน
  เดบิต เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาว XXX
             ดอกเบี้ยจ่าย XXX
      เครดิต เงินสด/ธนาคาร XXX
3.บันทึกค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี
  เดบิต ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ XXX
     เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม-สินทรัพย์ XXXโทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569