สินทรัพย์ถาวรที่หามูลค่าเริ่มแรก หรือวันที่ได้มาไม่ได้ จะทำอย่างไร หากต้องการจะบันทึกบัญชีเป็นสินทรัพย์ของกิจการ

หากกิจการบันทึกสินทรัพย์ถาวรที่หามูลค่าเริ่มแรก หรือวันที่ที่ซื้อสินทรัพย์ไม่ได้ กิจการควรเทียบราคากับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกัน หรือให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ทำการประเมินราคาแบบต้นทุนทดแทน หรือบริษัททำการประเมินเองตามวิธีหามูลค่าที่จะได้รับคืน จากการใช้สินทรัพย์ถาวรตามที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569