การบันทึกบัญชีการโอนสินทรัพย์ เพื่อชำระหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้ ของบริษัทจะบันทึกอย่างไร และใช้มูลค่าใด

การบันทึกบัญชีกรณีการโอนสินทรัพย์ เพื่อชำระหนี้ทั้งหมดนั้นบริษัทต้องบันทึกกำไร จากการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยราคาบัญชีของหนี้ที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรม ของสินทรัพย์ที่โอนเพื่อชำระหนี้ โดยราคาตามบัญชีของหนี้ต้องรวมถึงดอกเบี้ยค้างจ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นด้วย และหากมีผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม กับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่โอนไปให้เจ้าหนี้ เพื่อชำระหนี้ต้องบันทึกเป็นกำไร หรือขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์ ทั้งนี้ การบันทึกบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2545) เรื่องการบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569