ต้องการขอข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ในการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ประเภทโปรแกรมสำเร็จรูปว่ามีการคิดค่าเสื่อมราคาอย่างไร ใช้มาตรฐานการบัญชีหรือหลักเกณฑ์อะไรในการปฏิบัติ

โปรแกรมสำเร็จรูปถือเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอย่างหนึ่ง ของกิจการซึ่งต้องมีการคิดค่าเสื่อมอย่างมีระบบ ตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ได้รับโดยพิจารณาดังนี้
1.กรณีที่โปรแกรมสำเร็จรูปที่ซื้อมานั้น ต้องใช้ประกอบกับเครื่องจักรใดเป็นการเฉพาะ ให้ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ที่ได้รับโดยอ้างอิงตามอายุการใช้งานของเครื่องจักรนั้น
2.กรณีที่ซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปโดยมีการระบุไว้ในสัญญาใช้งาน ก็จะตัดเป็นค่าใช้จ่ายตามอายุที่กำหนด ถ้าไม่ระบุอายุการใช้งาน ให้ตัดเป็นค่าใช้จ่ายตามแนวทางปฏิบัติในมาตรฐานการบัญชี เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอายุการให้ประโยชน์ ของสินทรัพย์ต้องไม่เกิน 20 ปี
โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569