การซื้อโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปมาใช้ในบริษัท ทางบริษัทสามารถนำมาลงเป็นทรัพย์สินของบริษัทได้หรือไม่ และมีการบันทึกบัญชีตัวโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปอย่างไร

ท่านสามารถรับรู้รายการเป็นสินทรัพย์ได้เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้
1.มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่รายการนั้นจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อกิจการในอนาคต
2.กิจการสามารถกำหนดราคาทุนของรายการนั้นได้อย่างสมเหตุสมผลโดยบันทึกบัญชี ดังนี้
    Dr.สินทรัพย์
               Cr.เงินสด/เงินฝากธนาคาร


โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569