แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการคิดค่าเสื่อมราคา แบบเส้นตรงกล่าวคือได้รับงานทำบัญชี และตรวจพบว่าค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินของบริษัท คิดค่าเสื่อมแบบยอดลดลงทุกปี ปีละ 20% ซึ่งตามหลักการบัญชีควรจะคิดค่าเสื่อมราคา 5 ปี ซึ่งปัจจุบันทรัพย์สินดังกล่าวไม่มีแล้ว ในทางปฏิบัติควรทำอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักบัญชี

ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ การคิดค่าเสื่อมราคาเป็นการปันส่วนมูลค่าเสื่อมสภาพ ของสินทรัพย์อย่างมีระบบตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ การคิดค่าเสื่อมราคามีหลายวิธีเช่น วิธีเส้นตรง วิธียอดคงเหลือลดลง และวิธีจำนวนผลผลิต การคำนวณค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง มีผลทำให้ค่าเสื่อมราคามีจำนวนเท่ากันตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ ซึ่งกิจการควรเลือกใช้วิธีคิดค่าเสื่อมราคา ให้เหมาะกับรูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับ และต้องใช้อย่างสม่ำเสมอในทุกรอบระยะเวลาบัญชี อย่างไรก็ตามหากพบว่าปัจจุบันสินทรัพย์ดังกล่าวไม่มีแล้ว ก็ควรตัดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569