สินทรัพย์ถาวรหาย บริษัทควรจะบันทึกบัญชีอย่างไร จึงจะถูกต้อง

ถ้าสินทรัพย์ดังกล่าวมิได้มีประกันไว้ก็ให้ทบทวนราคาตามบัญชี ปรับปรุงบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมจนถึงวันที่สินทรัพย์สูญหายเสียก่อน ขั้นต่อไปจึงปิดบัญชีสินทรัพย์รายการนี้ออกจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และโอนผลต่างไปบัญชีขาดทุน หากกิจการได้ทำบัญชีสินทรัพย์ และการสูญหายของสินทรัพย์ดังกล่าวเข้าเงื่อนไขตามที่ตกลงกันไว้กรมธรรม์ฯ ผลเสียหายที่จะได้รับชดเชยจากบริษัทรับประกันให้ตั้งบัญชีเป็นลูกหนี้ก่อนยังขาดอีกเท่าไรจึง จะถือเป็นผลขาดทุน ทั้งนี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ย่อหน้า 54-55 การเลิกใช้และการจำหน่ายสินทรัพย์ ระบุว่า กิจการต้องตัดบัญชีรายการที่เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากงบดุล เมื่อกิจการจำหน่ายหรือเลิกใช้สินทรัพย์นั้นอย่างถาวร หรือเมื่อคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหลังจากที่จำหน่ายสินทรัพย์ไปแล้ว และกิจการต้องรับรูผลต่างระหว่างจำนวนเงินสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ กับราคาตามบัญชีของรายการที่เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย จากการเลิกใช้หรือจำหน่ายสินทรัพย์ในงบกำไรขาดทุนทันทีที่เกิดขึ้น

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569