บริษัทจำกัดได้ตกลงทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ กับบรรษัทบริหารสินทรัพย์(บบส.)เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2542 และตามรายการบัญชีของบริษัท มีรายการดอกเบี้ยค้างจ่ายไม่ตรงกับยอดค้างจ่ายของ บบส. ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทบันทึกดอกเบี้ยไว้เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2541 เท่านั้น และบริษัทไม่ได้รับการติดต่อจากสถาบันการเงิน และได้รับใบแจ้งหนี้จึงไม่มีการคิดดอกเบี้ย บริษัทจะคิดดอกเบี้ยช่วงที่หยุดการชำระหนี้ด้วยหรือไม่ และจะบันทึกบัญชีปรับปรุงอย่างไร

การที่บริษัทเป็นลูกหนี้เงินกู้ระยะยาว และได้หยุดการชำระหนี้ไป บริษัทยังคงต้องบันทึกรับรู้ดอกเบี้ยค้างจ่ายที่เกิดขึ้นต่อไป จนถึงวันที่ในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งได้ทำข้อตกลงว่าให้หยุดการคิดดอกเบี้ยแม้ว่าจะได้รับใบแจ้งหนี้หรือไม่ก็ตามดังนั้น หากวันที่ในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้เป็นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2542 บริษัทจะต้องปรับปรุงรายการบัญช ีเพื่อรับรู้ดอกเบี้ยจ่ายจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2542 โดยถือเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชีที่สำคัญ ซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 เรื่องกำไรหรือขาดทุนสุทธิสำหรับงวดข้อผิดพลาดที่สำคัญและการเปลี่ยนแปลงทางบัญชี


โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569