การบันทึกบัญชีเงินเกินบัญชีธนาคารซึ่งในอดีตมิได้บันทึก เนื่องจากผู้บริหารนำเงินในบัญชีดังกล่าวไปใช้ส่วนตัว ทำให้เป็นยอดเบิกเกินสูงมาก ดังนั้น ดอกเบี้ย ที่เก็บและตัวเงินจึงไม่บันทึกบัญชีถ้าจะบันทึกใหม่ทำอย่างไร

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งไม่เคยบันทึกบัญชีเนื่องจากผู้บริหารนำไปใช้เป็นการส่วนตัวดอกเบี้ยที่เกิด และตัวเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจึงไม่ได้บันทึกในบัญชีของบริษัท บริษัทจึงควรปรับปรุงดังนี้ เงินต้นเริ่มแรกของเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารดอกเบี้ยทั้งหมดที่เกิดขึ้น ให้บันทึกผู้บริหารที่นำเงินไปใช้ส่วนตัวเป็นลูกหนี้ของบริษัททั้งจำนวน และบันทึกบัญชีธนาคารเงินเบิกเกินบัญชีเป็นบัญชีเจ้าหนี้ของบริษัทต่อไป
ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารในปีต่อมา ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท และขณะเดียวกันบริษัทก็ต้องบันทึกดอกเบี้ยดังกล่าว ให้คำนวณจากยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้ของบริษัท ด้วยอัตราดอกเบี้ยเดียวกันกับที่ธนาคารเรียกเก็บจากบัญชีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ดังนั้น จำนวนสุทธิของดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย ซึ่งเป็นดอกเบี้ยของบริษัท อนึ่งการจ่ายเงินจากบัญชีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารภายหลัง การปรับปรุงและต้องเป็นรายการเฉพาะของบริษัทเท่านั้น


โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569