การบันทึกบัญชีเงินเกินบัญชีธนาคารซึ่งในอดีตมิได้บันทึก เนื่องจากผู้บริหารนำเงินในบัญชีดังกล่าวไปใช้ส่วนตัว ทำให้เป็นยอดเบิกเกินสูงมาก ดังนั้น ดอกเบี้ย ที่เก็บและตัวเงินจึงไม่บันทึกบัญชีถ้าจะบันทึกใหม่ทำอย่างไร

เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า หมายถึง สภาพ หรือสถานการณ์หรือเหตุการณ์บางอย่างอันอาจจะมีผลทำให้เกิดกำไรหรือขาดทุนแก่กิจการ ซึ่งผลสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นอยู่กับเหตุการณ์อย่างไรอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในอนาคต ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่กิจการควรบันทึกบัญชี ถ้าเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้
(1)มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าผลเสียหายจะเกิดขึ้นในอนาคตและจะมีผลทำให้สินทรัพย์ ณ วันที่ในงบดุลมีค่าลดลง หรือหนี้สินมีจำนวนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงส่วนที่อาจเรียกชดใช้คืนได้ด้วย และ
(2)สามารถประมาณจำนวนเงินได้อย่างสมเหตุสมผล
(3)ในกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไข ตาม(2) ก็ให้เปิดเผยผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในภายหน้าไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เว้นแต่โอกาสที่จะเกิดผลขาดทุนนั้นมีน้อยมาก
(4)กิจการไม่ควรบันทึกบัญชีสำหรับผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าแต่ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า ผลกำไรนั้นอาจจะเกิดก็ให้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

การเปิดเผยข้อมูล
กรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าตาม (3)ถึง(4) ควรเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
- ลักษณะของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
- ปัจจัยของความไม่แน่นอนต่างๆ ซึ่งอาจกระทบผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ประมาณจำนวนผลกระทบทางการเงิน หรือถ้าประมาณไม่ได้ก็ให้ระบุว่าไม่สามารถประมาณจำนวนผลกระทบทางการเงินได้
ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 เรื่องเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าและเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569