กิจการเบิกเงินเกินบัญชีธนาคารมาแต่ไม่ได้นำมาบันทึกบัญชี และนำมาใช้ส่วนตัวโดยไม่มีรายละเอียดว่านำเงินไปใช้จ่ายในเรื่องใดบ้าง อยากทราบว่ารายการนี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีได้หรือไม่ และจะปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้องต้องทำอย่างไร

บริษัทต้องบันทึกรายการบัญชีของกิจการทุกรายการที่เกิดขึ้น แต่รายการนี้นั้นจะถือเป็นรายได้หรือหักเป็นค่าใช้จ่ายในการ คำนวณภาษีเงินได้ ได้หรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับหลักฐานประกอบรายการบัญชี ดังนั้น การที่บริษัทเบิกเงินเกินบัญชีซึ่งกรรมการผู้จัดการนำไปใช้ส่วนตัว บริษัทต้องปรับปรุงบัญชีโดยตั้งผู้เบิกเงินเกินบัญชีธนาคารไปใช้ส่วนตัวเป็นลูกหนี้ และบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ และบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ธนาคารให้ถูกต้องจนกว่าผู้เบิกเงินเกินบัญชี จะหาเอกสารที่เชื่อถือได้มาประกอบรายการ จึงโอนไปเป็นค่าใช้จ่ายหรือรายการเดบิตอื่นที่เกี่ยวข้อง

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569