บริษัทฯ มีเงินปันผลค้างจ่าย ซึ่งไม่มีผู้มาขอรับเป็น เวลานาน ขอคำแนะนำในการดำเนินการทางบัญชี

แนวคำตอบ เงินปันผลค้างจ่ายเป็นหนี้สินของบริษัทที่ผู้ได้รับ(คืนเจ้าหนี้)มีสิทธิเรียกร้องตามอายุความที่กฎหมายให้ หากผู้รับไม่เอายกให้บริษัท หรือหมดอายุความของการเรียกร้องแล้ว ก็ควรโอนไปเป็นรายได้ของบริษัท ตามคำนิยามในแม่บทบัญชีย่อหน้าที่ 70.1 รายได้ หมายถึง การเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปกระแสเข้าหรือการเพิ่มค่าของสินทรัพย์หรือลดลงของหนี้สินอันส่งผลให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569