ในทางปฏิบัติ บริษัทมหาชนจำกัด อาจแยกส่วนเกินหรือส่วนต่ำกว่าทุนจากการออกหุ้นสามัญไม่ได้ โดยเฉพาะกรณีที่มีการซื้อหุ้น (Treasury Stock) จะปฏิบัติอย่างไร

ในกรณีที่มีการซื้อหุ้นสามัญคืนนั้น หากสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืนนั้น สูงกว่าราคาทุนถัวเฉลี่ยของหุ้นสามัญซื้อคืน ให้รับรู้ผลต่างดังกล่าวเป็นบัญชีส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน จากการจำหน่ายหุ้นสามัญโดยแสดงเป็นรายการหนึ่งภายใต้ส่วนเกิน (ส่วนต่ำกว่า) ทุนในส่วนของผู้ถือหุ้น

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569