บัญชีทอล์ค

เหตุผลในการเพิ่มเนื้อหาสาระชุดนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปและนักบัญชีั นิสิตนักศึกษาทางด้านบัญชี หรือผู้ที่สนใจสาระทางบัญชีั ซึ่งผู้เขียนได้ใช้การสรุปสาระสำคัญจาก เอกสารประกอบการเตรียมตัวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของสภาวิชาชีพบัญชี ถ้าหากนักบัญชีต้องการเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และมุ่งมั่นที่จะเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีในอนาคตควรหาซื้อฉบับเต็มจากสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งจะมีเนื้อหาสาระและตัีวอย่าง ด้วยการเขียนแบบสรุปสาระสำคัญจึงใช้เวลาในการจัดทำพอสมควร เพราะบางครั้งต้องใช้เวลา่่อ่านทวนไปทวนมาหลายครั้ง เพื่อจับสาระของเนื้อหาในหนังสือ แต่ละบทผู้เขียนจึงได้จัดแบ่งและจะทยอยอัพโหลดให้ผู้สนใจได้ติดตา่ม เฉพาะหน้าเพจชุดนี้ผู้ต้องการนำไปเผยแพร่ให้อีเมล์ขออนุญาตก่อน

วิชาการบัญชี 1
   

มุมความรู้บัญชีภา๋ษี

จะมีการเพิ่มข้อมูลให้เรื่อยๆครับให้ติดตามอ่านเนื่องจากผู้เขียนมีหลายภาระกิจ ถ้ามีข้อสงสัยพิเศษอีเมล์มาถามได้จะพยายาม ตอบให้เร็วที่สุด
คำพิพากษาศาลฏีกาเกี่ยวภาษีที่น่าสนใจ