งานให้บริการทางกฎหมาย

กฎหมาย เป็นสิ่งใกล้ตัวที่คนทั่วไปมักไม่ค่อยให้ความสนใจ จนกระทั่งเกิดคดีความ หรือต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จึงคิดหรือขวนขวายหาผู้รู้ที่จะมาช่วยแก้ปัญหาให้ ที่สำคัญผู้ใช้บริการจะเชื่อมั่นได้อย่างไรว่านักกฎหมายที่เราเลือกใช้บริการนั้น จะมีความรู้ความสามารถและมีความรับผิดชอบต่องานของเรามากน้อยเพียงใด


สำนักงานจัดตั้งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเพื่อรองรับงานที่ให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้องทางกฎหมาย ไม่ว่า คดีความ ที่ปรึกษากฎหมาย การร่างสัญญา งานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ฯลฯ
ในกลุ่มงานต่างๆ มีคณะทำงานและที่ปรึกษาอิสระที่สำนักงานใช้บริการเฉพาะด้านอยู่อีกส่วนหนึ่ง สำนักงานจึงมีความมั่นใจในงานให้บริการทางกฎหมายที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ
เนื่องจากงานให้บริการทางกฎหมายเป็นงานที่ต้องห้ามโฆษณา ตามมรรยาททนายความของสภาทนายความได้กำหนดไว้ สำนักงานฯจึงจะขอกล่าวเพียงขอบเขตของการให้บริการทางกฎหมายโดยสังเขป

ดังนี้1 งานคดีความ
งานคดีความซึ่งหมายความง่ายๆ คือ การว่าความในศาล สำนักงานมีทนายความประจำสำนักงานฯ พร้อมที่จะให้บริการ หากคดีใดที่ต้องการผู้ชำนาญการพิเศษเฉพาะด้าน เช่น
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร ผู้เชี่ยวชาญด้านลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร เป็นต้น ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเหล่านี้สำนักงานฯ มีอยู่ในคณะทำงานพร้อมที่จะให้บริการ
ดังนั้นงานคดีความ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการว่าต่าง หรือการแก้ต่าง หรืองานคำร้องขอต่างๆ สำนักงานฯจึงพร้อมที่จะรองรับงานด้วยทีมงานที่มาจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วทั้งสิ้น

2 งานที่ปรึกษา
งานที่ปรึกษากฎหมาย น้อยคนนักที่บุคคลหรือนิติบุคคลจะจัดจ้างไว้ประจำ ยกเว้นบริษัทที่ทำการค้าใหญ่ๆ ส่วนมากมักจะเรียกใช้บริการต่อเมื่อมีความจำเป็น และมีเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องปรึกษาหารือเท่านั้น หรือไม่ก็ไม่สนใจเสียเลยจนกระทั่งเกิดเรื่องและมีความเสียหายจึงจะเห็นความสำคัญของการมีที่ปรึกษาทางกฎหมาย ท่านผู้ที่ทำธุรกิจทุกท่านลองทบทวนแล้วพิจารณาถึงความจำเป็น และลองหันมาใช้ที่ปรึกษาทางกฎหมายในการให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจในกิจการที่มีข้อสงสัยหรือต้องการความกระจ่างในข้อกฎหมายดูบ้าง แล้วท่านจะพบว่าความมั่นใจในการทำธุรกิจของท่านจะเป็นอย่างไร ทางสำนักงานมีความคิดว่าการจ้างที่ปรึกษากฎหมายถึงแม้ว่าจะทำให้เจ้าของธุรกิจมีต้นทุนสูงขึ้นบ้างเพียงเล็กน้อย ถ้าหากลองเปรียบเทียบกับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จากการกระทำด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการ ด้วยข้อสัญญาต่าง ๆ ทางธุรกิจความเสียหายคงมากมายกว่าร้อยเท่าพันทวี
สำนักงานฯพร้อมที่จะให้บริการปัญหาทางกฎหมายผ่านทางระบบอิเลคทรอนิค หรือจัดส่งนักกฎหมายเพื่อเข้าไปให้บริการตามสมควรแล้วแต่กรณี จะเป็นไปตามที่ตกลงต่อกันในการจัดจ้างให้บริการทางกฎหมาย

3 งานนิติกรรม-สัญญา
งานนิติกรรมสัญญาก็คงจะไม่ต่างไปจากงานที่ปรึกษากฎหมาย เพียงแต่จะมีการจัดทำสัญญาและนำเสนอถึงผลดี ผลเสีย ในงานสัญญาว่าเป็นอย่างไร จะมีผลกกระทบหรือผลเสียเพียงใดหากมีการผิดสัญญาเกิดขึ้น ท่านอาจจะเลือกซื้อแบบสัญญาเพื่อมาจัดทำกันเองก็ได้ แต่ถ้อยคำหรือภาษาเขียนและข้อกฎหมายบางอย่างที่จะเขียนหรือกรอกข้อความลงไป ท่านมีความเข้าใจที่จะใช้ได้อย่างถูกต้องหรือไม่ หากคู่สัญญาไม่ผิดสัญญาต่อกันก็คงไม่มีปัญหา แต่ถ้าหากคู่สัญญาที่ไม่สุจริตใช้กลอุบายหลอกล่อให้ท่านทำสัญญา แล้วอาศัยสัญญานั้นเอาเปรียบหรือเอาประโยชน์จากท่านท่านจะเสียหายเพียงใด สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องพึงระลึกไว้เสมอเช่นกัน เพราะว่าหากเป็นคดีความถึงศาล ศาลท่านก็จะว่ากล่าวไปตามที่ปรากฏเป็นตัวหนังสือของสัญญาเท่านั้น ทีนี้ท่านจึงจะทราบถึงผลเสียหายที่เกิดจากการละเลยหรือไม่พึ่งพานักกฎหมายในการทำนิติกรรมสัญญา
งานนิติกรรมสัญญา เป็นสิ่งที่สำนักงานฯ แนะนำขอให้ท่านทั้งหลายว่า อย่าได้ประหยัดในสิ่งที่ไม่ควรประหยัดเลย ค่าบริการก็ไม่ได้สูงมากนักเมื่อเทียบกับวิชาชีพอื่นๆ ลองใช้บริการสำนักงานฯ ดูบ้างว่าการให้บริการ จะคุ้มค่ากับค่าบริการหรือไม่

4 งานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัท
งานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทฯ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนตั้ง เปลี่ยนแปลงแก้ไขทุกๆ อย่างเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัท จัดทำกฎระเบียบข้อบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย งานส่วนนี้แม้ว่าบุคคลใดๆ จะกระทำได้ก็ตาม แต่ก็มีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายอยู่บ้าง และหากใช้บริการของนักกฎหมายก็จะช่วยทำงานให้สะดวกยิ่งขึ้น
สำนักงานสามารถที่จะดำเนินการให้ท่านที่สนใจควบคู่กับการจัดวางระบบบัญชีให้ตามกฎหมาย

5 งานอื่นๆ
งานอื่นๆในที่นี้ไม่ใช่ว่านักกฎหมายจะกระทำได้ทุกเรื่อง สำนักงานฯและเครือข่ายยังมีระบบงานเร่งรัดหนี้สิน การบอกกล่าวทวงถาม การบังคับคดี และที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ดังนั้นหากท่านมีเรื่องหรือมีเหตุใดๆ ที่ท่านต้องการคำแนะนำ หรือคิดว่าต้องใช้นักกฎหมายแล้วลองติดต่อมายังสำนักงานฯ เพื่อหารือเราดูก่อน การว่าจ้างหรือข้อตกลงไว้เป็นเรื่องที่ว่ากล่าวกันภายหลัง
ดังที่กล่าวมาแล้วตั้งแต่ต้นว่างานทางกฎหมายต้องห้ามการโฆษณา ท่านสามารถที่จะเลือกใช้บริการทางกฎหมายได้หลายแห่งหลายที่ แต่ที่มีความพร้อมด้วยทีมงาน และเครือข่ายต่างๆที่สามารถเชื่อมโยงงานของท่านให้สำเร็จตามที่ท่านต้องการ สำนักงานฯที่มีความพร้อมย่อมจะให้บริการที่ดีกว่านั่นเอง

 

Copy right @ 2013 by nsbest.co.th All rights reserved .

99/18 หมู่ 11 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569