โปรไฟล์ / งานบัญชี / แผนที่ / ติดต่อเรา / กลับหน้าแรก

 

 

21 ธันวาคม 2553

พระเจ้าตากนามจริงคืออะไร

ผมไปซื้อหนังสือศิลปวัฒนธรรม เล่ม ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2553 เห็นหน้าปกแล้วหน้าสนใจ ตรงที่ว่า พระนาม "ทางการ" ของสมเด็จพระเจ้าตากสินคืออะไร แล้วทำไมถึงลบเลือน ผมอ่านหัวหนังสือร้องอ้าว พระนามของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ไม่ใช่หรือมีคำอื่นอีกหรือที่ผมไม่รู้จัก ว่าแล้วก็ควักเป๋าซื้อกลับมาบ้านความจริงอ่านจบไปตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคมแล้วครับหลังจากซื้อมาเพียง 4 วันแต่ไม่มีเวลาระบาย เพราะมัวแต่ติดเรื่องงานบัญชีที่เป็นงานประจำของผม

ผมคงไม่ลอกหนังสือมาทั้งดุ้นเพราะมันยาวและก็ไม่สมควรด้วย บทความนี้เป็นบทความของ สุทธิศักดิ์ ระบอบ สุขสุวานนท์

ในย่อหน้าแรก "สมเด็จพระเจ้าตากสิน" (ครองราชย์ พ.ศ. 2310-25) ซึ่งเป็นพระนามที่ปรากฎบนจารึกหน้าฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ตรงวงเวียนใหญ่ ฝั่งธนบุรี อันถือเป็นการลดทอนพระเกียรติยศ ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีลงอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ตอนหนึ่งว่า แม้สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจะทรงถูกประหารชีวิตไปแล้วก็ตาม แต่เจ้านายพระราชวงศ์ใหม่ก็ยังคงหวาดระแวงอยู่มิเสื่อมคลาย โดยใช้การโจมตีถีงการประกอบพระราชพิธีปราบดาภิเษก ว่าไม่ได้ทำตามโบราณราชประเพณี ส่งผลให้สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุึรีทรงมีสถานะทางการเมืองค่อนข้างกำกวม ในเอกสารประวัติศาสตร์ของไทย

ในความเป็นจริง สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงดำรงสถานะ "เจ้าแผ่นดิน" อย่างสมบูรณ์มาตั้งแต่ครั้งต้นรัชกาลแล้ว ดังปรากฎหลักฐานอยู่ในเรื่องตั้งพระเจ้านครศรีธรรมราชครั้งธนบุรี พ.ศ.2319 ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า พระทรงดำรงพระอิศริยยศเป็น "พระบาทสมเด็จบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัว" และรับ "พระราชโองการ" ตามแบบอย่างพระเจ้าแผ่นดินครั้งกรุงพระมหานครศรีอยุทธยาทุกประการ

เมื่อกาลเวลาผันผ่านล่วงเลยไประยะหนึ่ง เจ้านายเชื้อพระวงศ์ธนบุรี ส่วนใหญ่ได้ถูกกวาดล้างไปจนเกือบหมดสิ้นจากการ "ผลัดแผ่นดิน"

ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ครองราชย์ พ.ศ.2394-2411) สถานะ "พระเจ้าแผ่นดิน" ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ก็กลับได้รับการรื้อฟืนคืนมาอีกครั้งหนึ่ง โดยมีพระราชดำริเห็นว่า พระราชพงศาวดารมีส่วนสำคัญอย่างมากในการจรรโลงสิทธิธรรม การสืบทอดราชบัลลังค์ของพระองค์ อันเป็นผลมาจากแรงผลักดันทางการเมืองภายในประเทศ และภายนอกประเทศเป็นสำคัญ

การประกาศอวดอ้างแสดงถึงประวัติศาสตร์อันต่อเนื่องยาวนานของสยามประเทศจะเป็นอาวุธ สำคัญทางการเมืองที่ถูกนำไปใช้่ในการต่อต้าน การรุกรานของจักรวรรดินิยมตะวันตกในยุคล่าอาณานิคม ทำให้มีความจำเป็นต้องชำระประวัติศาสตร์ สมัยธนบุรีเสียใหม่ให้บริบูรณ์เนื่้องจากเป็นรอยต่อสำคัญ ในการสืบทอดอุดมการณ์ทางการเมืองระหว่างราชสำนักสยามในสมัยศรีอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์ จึงไม่อาจปฎิเสธถึงเรื่องสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงมีส่วนสำคัญอย่างมากในการกอบกู้เอกราชกลับคืน จากการครอบครองชองกองทัพพม่าได้จนเป็นผลสำเร็จ ส่งผลให้สถานะ "พระเจ้าแผ่นดิน" ของพระองค์ได้รับการคลี่คลายไปโดยลำดับ

โดยสุดท้ายนี้ตามที่หนังสือได้สรุปเอาไว้

ด้วยเหตุนี้ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงควรมีพระนามทางการตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า "สมเด็จพระเอกาทศรุทรอิศวร" นับเป็นพระองค์ที่ 6 ลำดับถัดจากพระสมเด็จพระเอกาทศรุกทรอิศวร พระองค์ที่ 5 (สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ)

การที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเฉลิมพระนามว่า สมเด็จพระเอกาทศรุทรอิศวร พระองค์ที่ 6 ตามอย่างพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา พระองค์เก่านั้น ก็ด้วยมีพระราชประสงค์ประกาศพระองค์เป็นผู้สืบทอดอุดมการณ์ทางการเมือง ของกรุงพระมหานครศรีอยุธยาเดิมที่เพิ่งล่มสลายไปให้ฟื้นกลับคืนขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งในรัชสมัยของพระองค์

สาม สอเสือ ถอดความ

 

Copy right @ 2013 by nsbest.co.th All rights reserved .

120 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569