เปิดสำนักงานบัญชีกันเถอะ

ธุรกิจสำนักงานบัญชี นับเป็นอีกธุกิจหนึ่งที่มีอนาคตไกล มีแนวโน้มที่สดใส เพระนอกจากกิจการที่เป็นนิติบุคคลทุก ๆ แห่งถูกกฎหมายบังคับให้ต้องมีหน้าที่จัดทำบัญชี และเสียภาษีแล้ว ทิศทางของการจัดการยุคใหม่ยังให้ความสำคัญในเรื่องของบัญชีเพื่อการจัดการ เพื่อนำข้อมูลทางบัญชีมาวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจ ประกอบกับกระแสของการจ้างบริการจากภายนอก (Outsourcing) ทำให้ธุรกิจสำนักงานบัญชียิ่งมีอนาคตสดใส

คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจสำนักงานบัญชี ควรจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านบัญชี เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพต้องปฎิบัติ ตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และคุณสมบัติที่สำนักงานบัญชีจำเป็นต้องที่ ซึ่งอาจจะเป็นเจ้าของสำนักงานหรือ พนักงานในสำนักงาน ก็คือต้องมี “ผู้ทำบัญชี” ทึ่สามารถลงนามในแบบนำส่งงบการเงินประจำปีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ
การประกอบธุรกิจสำนักงานบัญชีดำเนินการได้หลายรูปแบบ ทั้งบุคคลคนเดียว เป็นเจ้าของ หรือดำเนินการโดยร่วมลงทุนกับบุคคลอื่น หรือเป็นกลุ่มคณะ การตัดสินใจเลือกดำเนินธุรกิจในรูปแบบใดนั้น ขึ้นอยู่วัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจของเจ้าของกิจการ หากต้องการมีเพียงกิจการเล็ก ๆ ก็อาจจะเลือกรูปแบบของบุคคลธรรมดา ถ้าต้องการให้กิจการค่อยเป็นค่อยไป และต้องการแยกภาษีภาษีออกจากส่วนตนก็ควรตั้งเป็นคณะบุคคล หรือถ้าต้องการให้กิจการดูน่าเชื่อถือ เพราะวางแผนไว้ว่าจะเติบโตแบบก้าวกระโดด ก็อาจจะเริ่มต้นธุรกิจในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน หรือ บริษัทจำกัด รายละเอียดการทำธุรกิจสำนักงานบัญชียังมีอีกมาก สามารถหาข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือจากเว็บไซต์ได้ โดยเฉพาะต้องมีผู้ทำบัญชี อย่างไรก็ตามผู้ที่ทำธุรกิจสำนักงานบัญชี จะต้องมีความรู้ความใส่ใจ สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา

สถานการณ์และแนวโน้มตลาด
สำหรับธุรกิจสำนักงานบัญชี นับได้ว่ามีแนวโน้มตลาดที่ดี เนื่องจากภาครัฐให้การส่งเสริมและสนับสนุนการปะกอบธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม หรือ SMEs ทำให้จำนวนของผู้ประกอบการมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งการเพิ่มจำนวนของนักธุรกิจต่างชาติที่เข้ามาลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทย ประกอบกับกรมสรรพากร เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบภาษี เช่น การเริ่มนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลข้อมูล และตรวจสอบภาษีผู้ประกอบธุรกิจ จึงเริ่มใส่ใจกับการเสียภาษีอย่างถูกต้อง และให้ความสำคัญต่อการจัดทำบัญชี โดยมีการใช้บริการจากสำนักงานบัญชีมากขึ้น

ก่อนจะทำธุรกิจทางด้านนี้ควรกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เหมาะสมกับการบริการ โดยพิจารณาจาก
1. การแบ่งส่วนการตลาด
ตลาด คือ ลูกค้าแต่ละรายมีความแตกต่างกัน เช่น ด้านรายได้ ขนาดธุรกิจ ดังนั้นก่อนที่จะกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ควรแบ่งกลุ่มลูกค้าของเป็นกลุ่มย่อย ๆ โดยลูกค้าในแต่ละกลุ่มย่อยควรมีลักษณะคล้ายคลึงกันในด้านในด้านหนึ่ง หรือ หลายด้าน ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ปัจจัยอะไรในการแบ่งกลุ่ม ซึ่งเกณฑ์หรือปัจจัยในการแบ่งกลุ่มลูกค้า หรือแบ่งส่วนตลาด เช่น
1.1 การแบ่งกลุ่มตามภูมิศาสตร์ เช่นการแบ่งกลุ่มตามพื้นที่อยู่อาศัย โดยอาจจะแบ่งเป็นภาค จังหวัด แขวง เขต เช่นอาจแบ่งลูกค้าออกเป็นเขตอุตสาหกรรม แล้วเลือกลูกค้าที่อยู่ใกล้สำนักงาน
1.2 การแบ่งกลุ่มด้านประชากรศาสตร์ เช่นแบ่งลูกค้าเป้าหมายตามรายอุตสาหกรรม แล้วเลือกเฉพาะอุตสาหกรรมตามที่ถนัด หรือแบ่งตามเชื้อชาติของลูกค้าที่เรามีความถนัด
1.3 ด้านพฤติกรรม เช่นปัจจัยด้านความรู้ ทัศนคติ และโอกาสในการซื้อบริการของลูกค้า ตัวอย่าง แบ่งลูกค้าเป็นกลุ่มที่คำนึงถึงราคาเป็นหลัก กับกลุ่มที่คำนึงถึงคุณภาพเป็นหลัก
2. การวางตำแหน่งทางธุรกิจ
เมื่อเลือกกลุ่มตลาดได้แล้ว ต้องมาพิจนารณาความต้องการของลูกค้ากลุ่มนั้น และวางตำแหน่งให้เข้ากับความต้องการ เช่น ถ้าเลือกกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการคุณภาพและความรวดเร็วในการบริการ ก็ต้องวางตำแหน่งให้ถูกต้อง เช่นเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี ภาษี และการจัดการ เน้นคุณภาพและการบริการที่รวดเร็วทันใจ ด้วยสินค้าที่ทันสมัยแก่นักธุรกิจที่เป็นคนรุ่นใหม่ ที่ทันสมัยทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ โดยเฉพาะการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เนต การใช้อีเมล์
3. ภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือ
ธุรกิจสำนักงานบัญชี เป็นธุรกิจที่ขายสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เพราะในขณะที่เสนองาน ลูกค้าไม่อาจเห็นรูปธรรมของบริการที่เสนอ ดังนั้น สิ่งที่ลูกค้าจะเห็นได้คือภาพลักษณ์ของบุคคลากร สำนักงาน หรือรูปแบบเอกสารที่ใช้ ดังนั้น การเตรียมความพร้อมด้านภาพลักษณ์ จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจนี้ หลังจากได้ลูกค้าแล้วควรดูแลเป็นอย่างดี และให้ความรู้ทางด้านบัญชี ให้ความรู้ภาษีแบบให้เปล่า แก่กลุ่มลูกค้า เพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นประโยชน์ เขาก็จะเกิดความเชื่อถือและเข้ามาใช้บริการเอง หรือแนะนำลูกค้าต่อ จำไว้อย่างหนึ่งการเป็นผู้ถ่ายทอดที่ดี จะทำให้ผู้ถ่ายทอดยิ่งจำและแม่นในเรื่องของบัญชี และภาษี ไม่เว้นแม้แต่เรื่องในประมวลรัษฎากร เสมือนเป็นการให้แต่เราก็เป็นผู้รับในตัวเอง

อ่านถึงบรรทัดนี้ขอให้นักบัญชีมีความสุขกับการทำงาน และมีลูกค้ามากมายไม่รู้จบ

สาม สอเสือ
อ้างอิงจากหนังสือ คู่มือผู้ประกอบการมืออาชีพ

 

 

Copy right @ 2013 by nsbest.co.th All rights reserved .

120 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569