สำนักงานบัญชีแฟรนไชส์

คิดอยู่นานเกี่ยวกับการต่อยอดงานสำนักงานบัญชี โดยเฉพาะข้อจำกัดเรื่องระยะทาง ครั้นจะไปเปิดสำนักงานให้ทั่วไปหมด โดยลงทุนเองร้อยเปอร์เซนต์ หรือหาพาร์จเนอร์ ร่วมลงทุนก็ยังตอบโจทย์ไม่ชัด ทั้งต้นทุน และคุณภาพงานจะสามารถควบคุมได้มากน้อยแค่ไหน เนื่องจากงานบัญชีมีข้อกำหนดมากมาย นอกจากนั้นความน่าเชื่อถือสำหรับสำนักงานบัญชีสาขา นอกจากนั้นการรายงานบัญชี โปรแกรมบัญชี ซึ่งยังตอบโจทย์กับเรื่องการตลาดชิ้นนี้โดยไม่ชัดแจ้ง เพราะคิดว่าคนที่เข้ามาเป็นแฟรนไชส์ ก็ต้องการรายได้ ไม่ใช่จ่ายแฟรนไชส์ฟรีเข้ามาเป็นสมาชิก แล้วปล่อยไปตามยถากรรม ไม่มีเครื่องมือ หรือรูปแบบให้แฟรนไชส์ได้ทำงานพอที่จะสร้างความน่าเชื่อถือ

หลายปีที่ผ่านมาได้ผ่านการพูดคุยกับผู้คนในวงการบัญชี และพรรคพวกเพื่อนฝูงที่ไม่ได้อยู่ในวงการบัญชี แต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบ ช่วงระหว่างที่ทำงานก็เขียนวิธีการทำงานด้วยระบบบัญชีแฟรนไชส์ ขึ้นมา 1 ชุดประมาณ 50 กว่าหน้ากระดาษ A4 ยังไม่ได้เปิดเผยวิธีการ หลังจากนั้นก็พักงานเรื่องเหล่านี้ไว้ในลิ้นชัก มุ่งทดลองโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปบางตัว สำหรับการใช้งานบนอินเตอร์เน็ต หรือใช้การอีเมล์ หรือจดหมายอีเลคโทรนิคส์ ทดลองอยู่ 2 ปีโดยเป้าหมายแรกคือผู้ตรวจสอบบัญชี ซึ่งจะต้องยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีเช่นเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตรงไปตรงมาถ้าหากผู้สอบเห็นควรให้มีการแก้ไข สาระบางประการ ทางบริษัทยินดีโดยทันที เพื่อไม่ได้ลูกค้ามีปัญหากับเจ้าหน้าสรรพากรในอนาคต เอกสารทางบัญชีของบริษัทต่าง ๆ ของลูกค้ายังคงนำส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชีเช่นเดิม เพียงแต่ไม่ต้องเร่งร้อนเหมือนที่ผ่านมา กรณีมีการแก้ไข ปรับปรุงงบการเงิน โดยเฉพาะรายการในสมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท บังเอิญผลการทดลองคืบหน้าไปมาก เนื่องจากผู้สอบบัญชีเป็นพรรคพวกกัน เป็นเพื่อนผู้น้อง ก็เลยมีการทดลองบริษัทลูกค้าของบริษัท ทั้งหมด โดยผู้สอบบัญชีมีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปชนิดเดียวกับที่บริษัททำงาน เมื่อมีการปิดบัญชี และออกงบการเงินเรียบร้อยแล้ว ก็จัดทำงบการเงินใน Excel หลังจากนั้นก็อีเมล์ ทั้งในส่วนของข้อมูลบัญชีในโปรแกรมบัญชี และงบการเงิน ไปพร้อม ๆ กัน ผู้สอบตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบงบการเงินโดยผ่านโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โดยไม่ต้องจัดพิมพ์เป็นกระดาษเหมือนที่ผ่านมา เมื่อมีข้อมูลบางประการที่ให้มีการปรับปรุงเพิ่ม ด้วยเหตุผลต่าง ๆ ก็มีการใช้แฟกซ์รายการที่เป็นข้อสงสัยของผู้ตรวจสอบบัญชี มาที่สำนักงานบัญชี เอ็นเอส เบสท์ หลังจากนั้นทางบริษัทจะทำการตรวจสอบอีกครั้ง ถ้าหากถูกต้องก็ยืนยันยอดเดิม ถ้าหากข้อมูลคาดเคลื่อนต่างที่ผู้ตรวจสอบบัญชีตั้งข้อสังเกตุ ก็มีการปรับปรุงโดยผ่านโปรแกรมบัญชี และออกงบการเงินอีกครั้งจัดส่งโดยอีเมล์ไปหาผู้ตรวจสอบบัญชีอีกครั้ง ขั้นตอนต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้แทบจะไม่ได้ใช้กระดาษ ในการจัดพิมพ์รายงานทางบัญชี มีเพียงงบการเงินเท่านี้ที่พิมพ์ซึ่งเป็นกระดาษไม่กี่แผ่นเท่านั้น เพื่อทำการตรวจสอบขั้นสุดท้าย หลังจากผู้สอบออกหน้ารายงานผู้ตรวจสอบบัญชี ตามข้อกำหนดสภาวิชาชีพบัญชี ส่งถึง เอ็นเอส เบสท์ ข้อมูลบัญชีของลูกค้าถูกจัดเก็บรวบรวมไว้ในแผ่นดิสต์ เป็นข้อมูล 1 รอบบัญชี ถ้าหากลูกค้าต้องการ ก็นำมาจัดพิมพ์ได้เหมือนเดิม

หลังจากนั้นทำการทดลองชั้นที่สอง โดยนำโปรแกรมบัญชี ไปติดตั้งไว้กับลูกค้าบางท่านของบริษัท เนื่องจากลูกค้าต้องการงบภายใน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ไม่สามารถลงเป็นค่าใช้จ่ายได้ ตามมาตรา 65 แต่เป็นเงินที่ลูกค้าจ่ายไปจริง หลังจากบริษัท เอ็นเอส เบสท์ ได้รับเอกสารลูกค้าลงบัญชีรายเดือน ก็จัดส่งข้อมูลบัญชีจากโปรแกรมบัญชีไปยังบริษัทลูกค้า ฝ่ายบัญชีของลูกค้าก็นำไปบันทึกข้อมูลบัญชีภายในเพิ่มเติม ก็สามารถเห็นข้อมูลภายในได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องจัดลงบัญชีใหม่ทั้งหมด แต่ก็แจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนว่าเป็นการทดลองระบบยังไม่คิด ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม และค่าสิทธิบัตรของบริษัท โดยเป็นเวลาตามที่ได้ตกลงกัน

ขั้นต่อมารื้อลิ้นชักเรื่องสำนักงานบัญชีแฟรนไชส์อีกครั้ง โดยตั้งโจทย์ว่าถ้าหากผู้ที่รู้บัญชีอย่างดี และมีวุฒิทางการศึกษาทางบัญชีพอที่จะเป็นผู้ทำบัญชี คงไม่ต้องซื้อระบบแฟรนไชส์ชุดนี้แน่ เพราะถ้าหากเชื่อในความสามารถก็ออกรับงานได้เองอยู่แล้วในฐานะนักบัญชีอิสระ โดยขอขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชี (แต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นตรงนี้ สำหรับผู้ทำบัญชีที่อยากรับงานเองในจังหวัดบ้านเกิด เพื่อเป็นอาชีพไม่ต้องมาทนเป็นลูกจ้างใคร) ก็เลยคิดถึงรูปแบบรายงาน (สำเร็จแล้วแต่ยังไม่เปิดเผย) ซึ่งผู้ที่มาซื้อแฟรนไชส์จะต้องศึกษารูปแบบรายงานที่ต้องอีเมล์มาให้ บริษัท เอ็นเอส เบสท์ โดยทำแบบสอบถามโดยทั่วไปเพื่อหาข้อสรุป จนได้รูปแบบรายงานมา 1 ชุดทำการทดลองอีกครั้งกับลูกค้าของบริษัทมาแห่ง โดยให้จัดส่งรายงานมายังบริษัท เอ็นเอส เบสท์ โดยทางบริษัทจัดทำเอกสารทางภาษี และจัดยื่นรายเดือนให้ สำเร็จไปอีกขั้น

กลับมาขั้นสุดท้ายวกกับมาระบบบัญชีเครือข่ายที่ส่งข้อมูลบัญชี จากโปรแกรมบัญชี ทางจดหมายอีเลคโทรนิคส์ จึงนำมาปัดฝุ่นอีกครั้งและสามารถนำมาใช้รวมกับสำนักงานบัญชีแฟรนไชส์ ได้ทันทีโดยสำนักงานสาขา สามารถนำเสนอข้อมูลงบการเงินให้ลูกค้าอย่างละเอียด โดยผ่านโปรแกรมบัญชีที่รองรับกับระบบบัญชีเครือข่าย สามารถพิมพ์เป็นหน้ารายงานเพื่อนำเสนอได้ทุกเดือนโดยไม่ต้องจัดทำใหม่ ความน่าเชื่อถือสูง เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้ได้รับการบันทึกตามมาตรฐานบัญชี และเป็นชุดข้อมูลเดียวกันสำหรับปิดงบการเงินสิ้นรอบบัญชีของบริษัทลูกค้า โดยไม่ต้องจัดทำขึ้นใหม่ รวดเร็วและประหยัด สำนักงานบัญชีสาขา จะต้องมีการอบรมวิธีรายงานข้อมูล และวิธีการหาลูกค้าจังหวัดที่ท่านอยู่ ซึ่งคิดว่าเป็นวิธีหาลูกค้าสำหรับสำนักงานบัญชีทั่วไปโลกส่วนใหญ่ รายได้ที่ได้รับจะเป็นรายได้ประจำทุกเดือน

อัตราค่าแฟรนไชส์

1.ค่าธรรมเนียมสมาชิกสำนักงานแฟรนไชส์ 30,000 บาท รวมค่าโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป สิทธิในการใช้ระบบบัญชีเครือข่าย สัญญา 2 ปี จัดอบรมวิธีการทำงาน ให้พื้นพี่ Email 10 Mb ผ่านเว็บไซต์ www.nsbest.com ซึ่งใช้ในการทำงานร่วมกันในการส่งข้อมูล คู่มือในการทำงาน

2.ต่อสัญญาครั้งละ 1 ปี 5,000 บาท

3.แบ่งรายได้ 50 เปอร์เซ็นต์ เป็นรูปแบบบุคคลธรรมดา หรือจะจดจัดตั้งเป็นคณะบุคคล หรือจดจัดตั้งเป็นนิติบุคคล

4.รายได้จากการปิดงบการเงิน 20 เปอร์เซ็นต์สิ้นรอบบัญชี

สาม สอเสือ

 

Copy right @ 2013 by nsbest.co.th All rights reserved .

120 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานครร

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569