บันทึกวันที่ 21ธันวาคม 2549

ระบบบัญชีเต้นท์รถ

ธุรกิจขายรถยนต์มือสอง หรือเรียกภาษาชาวบ้านว่า ธุรกิจเต้นท์รถ มีน้องคนหนึ่งถามมาว่าจะวางระบบบัญชีอย่างไรทางกระทู้ เพราะจะต้องส่งรายงานให้อาจารย์ ขอตอบตรงนี้เพราะไม่สะดวกที่จะเปิดอินเตอร์เน็ตไปพิมพ์ไปในกระทู้

ธุรกิจขายรถยนต์มือสอง ก็เหมือนกับธุรกิจซื้อมาขายไปโดยส่วนใหญ่ ไม่ใช่เป็นการขายบริการโดยหลักเพราะต้องมีสินค้า คือรถยนต์ ส่วนประกอบของธุรกิจเต้นท์รถจะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เริ่มต้นธุรกิจขายรถยนต์ หรือเต้นท์รถ รับรู้รายได้ รายจ่ายให้ใช้เกณฑ์สิทธิ์ (Accrual Basic) หรือ เกณฑ์คงค้าง ธุรกิจประเภทนี้คงต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากรายได้ 1 รอบปีน่าจะเกิน 1.8 ล้านบาท ตามพระราชกฎษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อม ซึ่งผลของพระราชกฤษฎีกาฯ ทำให้การประกอบกิจการที่มีมูลค่าของฐานภาษีต่อปีไม่เกิน 1.8 ล้านบาท ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ถ้าหากปีใดมูลค่าฐานภาษีเกินกว่า 1.8 ล้านบาท ผู้ประกอบการต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.01 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีมูลค่าของฐานภาษีเกินกว่า 1.8 ล้านบาท

สำหรับรายได้ของกิจการ ในส่วนของรายได้หลักก็มาจาก ค่าขายรถยนต์มือสอง ลูกค้าโดยส่วนใหญ่ตามหลักการบัญชี ไม่น่าจะเป็นบุคคลทั่วไป เนื่องจากลูกค้าแต่ละรายที่มาซื้อรถยนต์มือสอง น้อยมากที่จะถือเงินสดมาเต็มจำนวนในราคารถยนต์ เพราะจะต้องผ่านไฟแนนท์เกือบทุกราย เพราะฉะนั้นลูกค้าของเต้นท์รถยนต์โดยส่วนใหญ่ก็คือไฟแนนท์ เนื่องจากเมื่อไฟแนนท์ให้เช่าซื้อรถยนต์ กรรมสิทธิ์ในรถยนต์เป็นของไฟแนนท์ ส่วนผู้ซื้อที่ไปใช้บริการเช่าซื้อเป็นผู้ครอบครองรถยนต์ ไม่มีสิทธิ์ในการขายทรัพย์สินนั้นเองโดยไม่ผ่านไฟแนนท์ เนื่องมีการตกลงซื้อขายรถยนต์ ผู้ที่ต้องการซื้อก็ต้องวางเงินดาวน์ และยื่นหลักฐานขอกู้จากไฟแนนท์ เมื่อไฟแนนท์อนุมัติการเช่าซื้อครั้งนี้ เต้นท์รถมือสอง ก็ต้องออกใบเสร็จรับเงินไปยัง ไฟแนนท์ ไม่ใช่ออกให้ผู้ซื้อรถยนต์ ตามราคารถยนต์ที่มีการตกลงซื้อขาย ซึ่งรวมค่าเงินดาวน์ด้วย ทำให้ธุรกิจเต้นท์รถ มีรายได้จากการขาย ส่วนลูกค้ามีนำเงินมาชำระค่ารถยนต์เต็มจำนวน เต้นท์รถ ก็ต้องออกใบเสร็จรับเงินเป็นชื่อลูกค้า เต็มจำนวนเช่นเดียวกัน ก็ถือว่า ธุรกิจเต้นท์รถ มีรายได้จากการขาย รถยนต์คันดังกล่าวเช่นเดียวกัน

รายได้อีกส่วนน่าจะมาจากรายได้การฝากขาย ลูกค้านำรถยนต์มาจอดไว้ในเต้นท์รถแล้วตั้งราคาขาย ธุรกิจเต้นท์รถ จะมีรายได้จากค่าบริการขายฝาก หลังจากขายรถยนต์ซึ่งมีสินค้าขายฝาก กิจการต้องออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าบริการ ไม่ควรออกใบเสร็จทั้งจำนวนราคารถยนต์ เพราะจะทำให้กิจการมีรายได้สูงเกินจริง มีผลทำให้เสียภาษีเงินได้สูง

ธุรกิจเต้นท์รถ มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายอย่างแรกก็คือ รถยนต์ ซึ่งเป็นต้นทุนขายตัวแรกห้ามคิดค่าเสื่อมราคา ไม่เหมือนกับพาหนะที่ใช้ในธุรกิจที่คิดค่าเสื่อมราคาได้ เนื่องจากรถยนต์ของธุรกิจเต้นท์รถเป็นสินค้า ในปลายงวดจะต้องปรากฎเป็นสินค้าคงเหลือในงบดุล ส่วนต้นทุนขาย คือ สินค้าคงเหลือต้นงวด บวกสินค้าซื้อระหว่างงวด หักสินค้าคงเหลือปลายงวด จะเป็นต้นทุนขาย ปรากฎอยู่ในงบกำไรขาดทุน

ค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ก็มี ค่าซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ให้มีสภาพพร้อมขาย เช่น ค่าทำสีรถยนต์ ค่าขัดเคลือบสีรถ ค่าซ่อมแซมรถ ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนประกอบของต้นทุนขาย ถ้าหากสามารถคำนวณแยกค่าใช้จ่ายให้กับรถยนต์แต่ละคัน จะสามารถทราบต้นทุนที่แท้จริงของรถยนต์ที่ขายในแต่ละคัน เนื่องจากสินค้ามีต้นทุนสูงปริมาณการค้าไม่มากนัก จึงควรกระจายต้นทุนให้รถแต่ละคัน จะได้ประโยชน์มากกว่าการคิดต้นทุนรวม

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน มีอะไรบ้าง เช่น เงินเดือนฝ่ายบริหาร, พนักงานขาย , พนักงานทั่วไป , พนักงานฝ่ายช่าง , ค่าคอมมิชั่นพนักงานขาย , ค่าเช่าสถาที่ , ค่าน้ำไฟโทรศัพท์ , ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ , ค่าเครื่องมือเครื่องใช้ , ค่าน้ำมันรถ , ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ฯลฯ

สินทรัพย์ของ ธุรกิจเต้นท์รถที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ไม่สามารถคิดค่าใช้จ่ายได้เต็มจำนวน จะต้องคิดเป็นค่าเสื่อมราคา เช่น เครื่องใช้สำนักงาน , อุปกรณ์สำนักงาน . ยานพาหนะที่ไม่เกี่ยวกับสินค้ารถยนต์

การทำแบบจำลอง หรือตารางการเดินเอกสารจะไม่อธิบาย เพราะให้สังเกตุกิจการว่าเกิดกิจกรรมแผนกใดบ้าง เอกสารควรจะทำสำเนาและกระจายเอกสารไปยังแผนกใดบ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น ฝ่ายการเงิน , ฝ่ายบัญชี , ฝ่ายบุคคล , ฝ่ายทะเบียน , ฝ่ายช่าง , ฝ่ายรับรถ , ฝ่ายส่งรถ , ฝ่ายขาย ฯลฯ แผนกต่างสามารถยุบรวมกันได้เพื่อให้แต่ละแผนกมีหน้าที่ทำงานเพิ่มขึ้น ถ้าหากปริมาณธุรกรรมมีไม่มากนัก

ตัวอย่าง ที่ฝ่ายบัญชีจะต้องบันทึกส่งต่อไปให้ฝ่ายขายเป็นต้นทุนในการตั้งราคาขาย

รถยนต์ 100,000
ค่าซ่อมแซม 1000
ค่าขัดเคลือบสี 1000
ค่าน้ำมันประจำเดือน 100
รวมต้นทุนส่งให้ฝ่ายขาย 102,100 บาท

 

สาม สอเสือ

 

Copy right @ 2013 by nsbest.co.th All rights reserved .

120 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569