บทลงโืทษเกี่ยวกับใบกำกับภาษี

ถ้า่หากผู้ขายสินค้า หรือบริการ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มิได้จัดทำใบกำกับภาษี และส่งมอบให้แก่ลูกค้า ในทันทีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น ต้องเสียเบี้ยปรับอีกสองเท่าของจำนวนภาษีตามใบกำกับภาษี (มาตรา 89(5)) นอกจากนั้นยังมีความผิดทางอาญา มาตรา 90/2(3) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0802/พ.4999 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2536) ซึ่งเป็นโทษสูงสุดที่ถูกกำหนดตามกฏหมาย แต่ในความเป็นจริงเจ้าหน้าที่สรรพกร มีสิทธิในการคิดเบี้ยปรับในน้อยกว่านี้ รวมทั้งความผิดทางอาญา

โดยจำแนกการกระทำตาม มาตรา 89(5) ดังนี้

1.ไม่ออกใบกำกับภาษีเมื่อความรับผิดในการเสียภาษีเกิดขึ้น

2.ออกใบกำกับภาษีล่าช้า ไม่ว่าจะส่งมอบใบกำกับภาษีนั้นหรือไม่

3.ออกใบกำกับภาษีตามกำหนดเวลา แต่ไม่ส่งมอบ

4.ออกใบกำกับภาษีตามกำหนดเวลา แต่ส่งมอบล่าช้า

นอกจากบทลงโทษที่กล่าวข้างต้น ยังมีความรับผิดในเงินเพิ่ม ตามมาตรา 89/1 โดยจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระหรือนำส่งโดยไม่รวมเบี้ยปรับ

โดยเงินเพิ่มมีบางกรณีที่อธิบดีกรมสรรพากรอนุมัติให้ขยายเวลาเสียภาษี ตามกำหนดไว้ในมาตรา 3 อัฏฐ และได้มีการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มภายในกำหนดเวลาที่อธิบดีกรมสรรพากรขยายเวลา เงินเพิ่มดังกล่าวให้ลดลงเหลือร้อยละ 0.75 ต่อเดือน หรือเศษของเดือน

การคำนวณเงินเพิ่ม ให้เริ่มนับเมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี หรือยื่นแบบนำส่งภาษีจนถึงวันชำระภาษี หรือนำส่งภาษี เงินเพิ่มที่คำนวณได้มิให้เกินจำนวนภาษีที่ต้องชำระหรือนำส่ง

นอกจากนั้นยังมีความผิดสำหรับผู้ประกอบกิจการที่ไม่มีสิทธิ์ออกใบกำกับภาษี แต่ไปออกใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ตามมาตรา 86/13 โดยผู้ออกที่ไม่มีสิทธิในการออกใบกำกับภาษี ต้องรับผิดในภาษีมูลค่าเพิ่มตามจำนวนที่ปรากฎ เสมือนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน

และยังมีความผิดทางอาญาที่รุนแรงกว่าผู้ประกอบการที่จดทะเบียน ตามมาตรา 90/4 ซึ่งต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี ปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 200,000 บาท ทั้งนี้ต้องดูเจตนาของผู้ออกที่ไม่มีสิทธิ

 

Copy right @ 2013 by nsbest.co.th All rights reserved .

99/18 หมู่ 11 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569