ใบรับหรือใบเสร็จรับเงิน

ความหมาย ในมาตรา 103 หมวด 6 แห่งประมวลรัษฎากร

ใบรับ หมายความว่า

ก.บันทึก หรือหนังสือใด ๆ เป็นหลักฐานแสดงว่าได้รับหรือไม่รับฝาก หรือได้รับชำระเงิน ตั๋วเงิน หรือ

ข.บันทึก หรือหนังสือใด ๆ ที่เป็นหลักฐานแสดงว่าหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องได้ชำระหรือปลดให้แล้ว

บันทึกหรือหนังสือที่กล่าวนั้น จะมีลายมือชื่อของบุคคลใด ๆ หรือไม่ ไม่สำคัญ

มาตรา 105 ในกรณีต่อไปนี้ ผู้ขาย ผู้ให้เช่าซื้อ ผู้รับเงิน หรือผู้รับชำระราคา ต้องออกใบรับให้แก่ ผู้ซื้อ ผู้เช่าซื้อ ผู้จ่ายเงิน หรือผู้ชำระราคา ในทันทีทุกคราวที่รับเงินหรือรับชำระราคา ไม่ว่าจะมีการเรียกร้องออกใบรับหรือไม่ก็ตาม

มาตรา 105 ทวิ ในการออกใบรับ ให้ผู้มีหน้าที่ออกใบรับตามมาตรา 105(1) หรือผู้มีหน้าที่ออกใบรับตามมาตรา 105 (2) เฉพาะผู้ซึ่งกระทำเป็นปกติธุระ ทำต้นขั้ว หรือสำเนาใบรับและเก็บต้นขั้น หรือ สำเนาใบรับดังกล่าวไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบรับ

ถ้าปรากฎว่าการรับเงินหรือรับชำระราคาที่ต้องทำต้นขั้ว หรือสำเนาใบรับตามวรรคหนึ่งไม่มีต้นขั้ว หรือสำเนาใบรับ ใหสันนิษฐานว่าไม่ได้ออกใบรับ

ใบรับ และต้นขั้ว หรือสำเนาใบรับตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีตัวเลขไทย หรืออารบิคและอักษรไทยให้ปรากฎข้อความต่อไปนี

1.เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ออกใบรับ

2.ชื่อหรือยี่ห้อของผู้ออกใบรับ

3.เลขลำดับของเล่มและของใบรับ

4.วัน เดือน ปี ที่ออกใบรับ

5.จำนวนเงินที่รับ

6.ชนิด ชื่อ จำนวน และราคาสินค้าในกรณีการขายหรือให้เช่าซื้อสินค้าเฉพาะชนิดที่มีราคาตั้งแต่ 100 ขึ้นไป

ในกรณีผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือขายส่ง ขายสินค้าให้แก่ผู้ซึ่งทำการค้าสินค้าประเภทเดียวกันกับสินค้าที่ขายนั้น ให้แสดงซื้อหรือยี่ห้อ และที่อยู่ของผู้ซื้อไว้ในใบรับที่ต้องออกตามวรรคหนึ่งด้วยทุกคราวที่ได้ัรับชำระเงิน หรือรับชำระราคา ข้อความในใบรับเช่นว่านี้ถ้าทำเป็นภาษาต่างประเทศ ให้มีภาษาไทยกำกับ

บทกำหนดโทษเกี่ยวกับใบรับ

ผู้ใดไม่ทำหรือไม่เก็บบันทึกตามมาตรา 105 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่ออกใบรับให้ในทันทีที่ถูกเรียกร้องตามมาตรา 106 แห่งประมวลรัษฏากร หรือออกใบรับซึ่งไม่ปิดแสตมป์ตามจำนวนที่ต้องเสีย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท (มาตรา 127 แห่งประมวลรัษฎากร)

ผู้ใดโดยตนเองหรือโดยสมาคมกับผู้อื่นทำให้ไม่มีการออกใบรับหรือไม่ออกใบรับให้ในทันที ที่รับเงินหรือรับชำระราคาตามมาตรา 105 แห่งประมวลรัษฎากร หือออกใบรับเป็นจำนวนเงินน้อยกวา ที่รับเงินหรือรับชำระราคา ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 127 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร)

 

Copy right @ 2013 by nsbest.co.th All rights reserved .

99/18 หมู่ 11 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569