ใบแทนใบกำกับภาษี

การออกใบแทน สำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียน สำหรับใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ที่ได้ออกไปแล้ว หลังจากนั้นได้รับการร้องขอจากลูกค้าผู้ซื้อสินค้า หรือบริการ ซึ่งใบที่ออกไปก่อนหน้านี้สูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ให้ผู้ประกอบการออกใบที่ได้รับการร้องขอจากผู้ซื้อสินค้า หรือบริการ (มาตรา 86/12)

โดยรายการเช่นเดียวกับใบกำกับภาษี หรือใบอื่น ๆ ที่ผู้ซื้อร้องขอ โดยให้มีข้อความระบุไว้ในที่ที่เห็นเด่นชัดว่า เป็นใบแทน และออกเพื่อการใดสำหรับเอกสารใดที่ผู้ซื้อร้องขอ

ประกาศเกี่ยวภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 36) กำหนดหลัึกเกณฑ์ และวิธีออกใบแทนได้ดังต่อไปนี้

ให้ผู้ประกอบการซึ่งได้รับการร้องขอให้ออกใบแทน ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ แล้วแต่กรณี โดยถ่ายเอกสารสำเนาใบที่ผู้ซื้อร้องขอ แล้วบันทึกข้อความเหล่านี้ไว้ในภาพถ่าย หรือด้านหลังของภาพถ่ายสำเนาในแทน

1.ใบแทนออกให้ครั้งที่...

2.วัน เดือน ปีที่ออกใบแทน

3.คำอธิบายย่อถึงสาเหตุการออกใบแทน

4.ลงลายมือชื่อผู้ออกใบแทน

และัให้ผู้ประกอบการที่ออกใบแทนระบุรายการออกใบแทนไว้ในรายงานภาษีขาย ในเดือนที่มีการออกใบแทน โดยระบุชื่อผู้ซื้อ เลขที่/เล่มที่ วันที่ของใบแทนที่ได้มีการออกใบดังกล่าว

การยกเลิกและออกฉบับใหม่แทนฉบับเดิม

1.กรณีลูกค้าอาจร้องขอให้ผู้ขายยกเลิกแล้วออกใบกำกับภาษีเต็มรูปฉบับใหม่แทนใบเดิม เนื่องจากไม่สามารถนำภาษีซื้อไปใช้ เนื่องจาก

1.1.รายการในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปมีข้อความไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ส่วนที่เป็นสาระัสำคัญ ตามมาตรา 86/4 เช่น ชื่อ หรือ ที่อยู่ของลูกค้าไม่ต้องตามที่จดทะุเบียนไว้ / จำนวนเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มมีจำนวนสูง หรือ ต่ำ เกินความเป็นจริง

1.2.รายการในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป มีการแก้ไขในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ตามมาตรา 86/4

1.3.ข้อความว่า "ใบกำกับภาษี" และ/หรือ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร อย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดมิได้จัดพิมพ์ลงไปในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

1.4.ตามข้อ 3 มีการจัดพิมพ์ โดยรายการอื่นในส่วนที่เป็นสาระสำคัญตามมาตรา 86/4 มิได้พิมพ์จากโรงพิมพ์ หรือจัดทำขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์

2.ลูกค้าได้รับใบกำกับภาษีอย่างย่อซึ่งไม่สามารถนำไปใช้ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีอย่างย่อได้

เมื่อผู้ประกอบการได้ัรับการร้องขอจาก ลูกค้า ให้ยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม และออกฉบับใหม่แทน เนื่องจากรายการในใบกำกับภาษีไม่เป็นไปตามกำหนด มาตรา 86/4 หรือรายการในใบกำกับภาษีไม่ถูกต้อง ให้ผู้ประกอบการเรียกคืนใบกำกับภาษีฉบับเดิม ทำการประทับตรา หรือขีดฆ่ายกเลิก แล้วเก็บรวมไว้กับสำเนาใบกำกับภาษีเดิม แล้วค่อยออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนใบเดิม โดยลงวัน เดือน ปี ให้ตรงกับใบกำกับภาษีเดิมที่ลูกค้าของเปลื่ยน โดยระบุหมายเหตุไว้ในใบกำกับภาษีที่ออกแทนว่า "เป็นการยกเลิกและออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนฉบัยเดิมเลขที่ .....เล่มที่....."

ส่วนผู้ร้องขอให้ถ่ายสำเนาใบกำกับภาษีเดิมติดเรื่องไว้ และส่งมอบใบกำกับภาษีเดิมตัวจริงคืนฝั่งผู้ขายเพื่อเป็นหลักฐาน โดยให้ผุ้ออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่หมายเหตุการยกเลิกไว้ในรายงานภาษีขาย ประจำเดือนที่ออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนด้วย

 

Copy right @ 2013 by nsbest.co.th All rights reserved .

99/18 หมู่ 11 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569