จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มผิด

การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ด้วยการคูณร้อยละ จำนวนเงินสินค้า หรือบริการ โดยมีเศษเป็นทศนิยม ถ้าหากตัวเลขหลังจุดทศนิยม หลักที่ 3 มีตัวเลขไม่ถึง 5 ให้ตัดออก ถ้าหากตัวเลขหลังจุดทศนิยม หลักที่ 3 มีตัวเลข 5 ขึ้นไปให้ปัดเศษขึ้น เช่นกรณีแรกภาษีมูลค่าเพิ่ม 6.322 ให้แสดง 6.32 กรณีที่สอง 6.325 ให้แสดง 6.33

1.การได้รับใบกำกับภาษี โดยภาษีมีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณได้มีมูลค่าน้อยกว่า หรือมากกว่า ภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณตามอัตราร้อยละของราคาสินค้า หรือบริการ อันเนื่องจากการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มมีเศษเป็นจุดทศนิยม ให้ถือปฎิบัติดังนี้ (ข้อ 4(6) คำสั่งฯ ป.86/2542

1.1ถ้าหากมูลค่าภาษี ตามใบกำกับภาษีมีจำนวนมากกว่า ภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการ โดยคูณอัตราร้อยละ ผู้ประกอบการมีสิทธิคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากมูลค่าสินค้า หรือบริการ โดยคูณอัตราร้อยละ ไปถือเป็นภาษีซื้อในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

1.2 ถ้าหากมูลค่าภาษี ตามใบกำกับภาษีมีจำนวนน้อยกว่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้า หรือบริการ โดยคูณอัตราร้อยละ ผู้ประกอบการมีสิทธินำภาษีมูลค่าเพิ่มตามใบกำกับภาษีไปถือเป็นภาษีซื้อ

2.กรณีที่ผู้ประกอบการได้รับใบกำกับภาษี ที่มีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม มากกว่า หรือน้อยกว่า ที่มิใช่เป็นการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มมากกว่า หรือน้อยกว่า จากจุดทศนิยม ผู้ประกอบการไม่มีสิทธินำใบกำกับภาษีไปถือเป็นภาษีซื้อ จะต้องให้ผู้จัดทำที่ออกใบกำกับภาษีดำเนินการยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม และจัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ที่ถูกต้อง จึงสามารถนำไปเป็นภาษีซื้อในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (ข้อ 10 คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.86/2542)

 

 

Copy right @ 2013 by nsbest.co.th All rights reserved .

99/18 หมู่ 11 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569