ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มาตรา 40(2)

เงินได้เนื่องจากหน้าที่ หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าส่วนลด เงินอุดหนุนในงานที่ทำ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส เงินค่าเช่าบ้านที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่ผู้จ่ายเงินได้ให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินที่ผู้จ่ายเงินได้จ่ายชำระหนี้ใด ๆ ซึ่งผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องชำระ และเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใด ๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำหรือจากการรับทำงานให้นั้น ไม่ว่าหน้าที่งานหรือตำแหน่งงานหรืองานที่รับทำให้นั้นจะเป็นประจำหรือชั่วคราว

ข้อสังเกต ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา ทั้งนี้ผู้รับจ้างทำงานให้โดยอาศัยแรงงานเป็นสำคัญมิได้มีการจัดหาสัาภาระ และในการับทำงานดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายในการรับทำงานดังกล่าวน้อย หรือแทบจะไม่มีเลย เช่นเงินค่าตอบแทนให้กับวิทยากรบริษัทในการฝึกอบรมพนักงาน

รายการเงินได้ประเภทนี้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ค่าเบี้ยเลี้ยง หรือค่าพาหนะ โดยได้จ่ายไปเพื่อกระทำหน้าที่ และได้จ่ายไปทั้งหมดในการนั้น ต้องมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเป็นการจ่ายจริง ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานที่จะพิสูจน์ได้ดังกล่าว เช่นการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง หรือค่าพาหนะเป็นการเหมาจ่ายก็ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้

อย่างไรก็ตาม เงินค่าเบี้ยเลี้ยง หรือค่าพาหนะเหมาจ่ายในอัตราไม่เกินค่าพาหนะหรือค่าเบี้ยเลี้ยง ตามอัตราที่รัฐบาลกำหนดไว้ในพระราชกฤษฏีกาว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 ก็ให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้

เงินได้ประเภทนี้ยังข้อยกเว้นอีกหลายข้อซึ่งไม่ได้เขียนไว้ ณ ตรงนี้เช่น ตามประมวลรัษฏากร มาตรา 42(2) , 42(7) , 42(12) กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 ข้อ 2(8) , ข้อ 2(9) , ข้อ 2 (12) , ข้อ 2(13) , ข้อ 2 (16) , ข้อ 2 (31), ข้อ 2(55) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 90)

ข้อสังเกต เงินได้ตามมาตรา 40(1) และเงินได้ตามมาตรา 40(2) มีบทบัญญัติเกี่ยวกับรายการยกเว้นภาษีเงินได้ไว้รวม ๆ กันเนื่องจากเงินได้ทั้งสองประเภทดังกล่าวกำหนดให้คำนวณหักค่าใช้จ่ายรวมกันในอัตราร้อยละ 40 ของยอดเงินได้พึงประเมินแต่รวมกันต้องไม่เกิน 60,000 บาท การพิจารณาว่ารายการใดเป็นรายการยกเว้นสำหรับเงินได้ประเภทใดในสังเกตจากถ้อยคำในรายการยกเว้น เช่น กรณียกเว้นเงินได้ให้แก่ "ลูกจ้างหรือพนักงาน" ก็จะเป็นรายการยกเว้นสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40(1) เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน และกรณียกเว้นเงินได้ให้แก่ "ผู้รับหน้าที่หรือตำแหน่งงาน หรือผู้รับทำงานให้" ก็จะเป็นรายการยกเว้นสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40(2)

 

Copy right @ 2013 by nsbest.co.th All rights reserved .
99/18 หมู่ 11 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569