ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มาตรา 40(3)

เงินได้จาก "ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่น เงินปี หือเงินได้มีลักษณะเป็นเงินรายปีอันได้มาจากพินัยกรรม นิติกรรมอย่างอื่น หรือคำพิพากษาของศาล

ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ อาทิ นักกีฬาอาชีพเมื่อมีการย้ายสังกัด ผู้มีความสามารถเฉพาะด้าน เช่น ผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนที่ลงแรงหรือลงความรู้ความสามารถแทนเงินหรือทรัพย์สิน

ค่าแห่งลิขสิทธิ์ อาทิ นักเขียน นักประพันธ์ ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ตกทอดมาโดยทางมรดก หรือจากการให้โดยเสน่หา ส่วนทางค่าแห่งลิขสิทธิ์อื่น อาทิ ผู้เป็นเจ้าทางภาระจำยอม

โดยทั่วไปค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่น เช่น เงินได้จากการโอนสิทธิการเช่า ลิขสิทธิ์ประทานบัตรเหมืองแร่ ถือเป็นเงินได้ประเภท 3 แต่ถ้าการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ดังกล่าวผู้มีเงินได้มีต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายมาก (เนื่องจากเงินได้ประเภท 3 เฉพาะค่าแห่งลิขสิทธิ์ยอมให้หักค่าใช้จ่ายเหมาไม่เกินร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 60,000 บาท สำหรับเงินได้ อย่างอื่นไม่ยอมให้หักค่าใช้จ่ายใด ๆ) ในทางปฎิบัติอนุโลมให้ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(8) ซึ่งจะทำให้ผู้มีเงินได้สามารถหักค่าใช้จ่ายตมมความจำเป็น และสมควร

 

Copy right @ 2013 by nsbest.co.th All rights reserved .
99/18 หมู่ 11 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569