ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มาตรา 40(4)

เงินได้ประเภทที่ 4 มีรายละเอียดค่อนข้างมากแต่จะสรุปสาระสำคัญไว้พอประมาณ เงินได้ตามมาตรา 40 (4)

ก.เงินได้ที่เกิดจากดอกเบี้ย เกือบทุกประเภทไม่ว่าจะมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือไม่

ข.เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จากบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณเงินได้ ตามวรรคแรก ในกรณีที่บุตรชอบด้วยกฎหมายที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นผู้มีเงินได้ และความเป็นสามีภริยาของบิดา และมารดา ได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ให้ถือว่าเงินได้ของบุตรดังกล่าวเป็นเงินได้ของบิดา แต่ถ้าความเป็นสามีภริยา ของบิดา และมารดา มิได้อยู่ตลอดปีภาษี ให้ถือว่าเงินได้ของบุตรดังกล่าวเป็นเงินได้ของบิดา หรือมารดา ผู้ใช้อำนาจปกครองหรือของบิดา ในกรณีบิดามารดาใช้อำนาจปกครองร่วมกัน

ความในวรรคสองให้ใช้บังคับกับบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งเป็นผู้มีเงินได้โดยอนุโลม

ค.เงินโบนัสที่จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น หรือผู้เป็นหุ้นส่วน ในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ง.เงินลดทุนของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เฉพาะส่วนที่จ่ายไม่เกินกว่ากำไร และเงินที่กันไว้รวมกัน

จ.เงินเพิ่มทุนของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งจากกำไร และเงินที่กันไว้รวมกัน

ฉ.ผลประโยชน์ที่ได้จากการที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลควบเข้ากัน หรือรับช่วงกัน หรือเลิกกันซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน

ช.ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนการเป็นหุ้นส่วนหรือโอนหุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร หรือตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออก ทั้งนี้เฉพาะซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน

อธิบดีกรมสรรพากรได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 55)กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักรที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ประเภทออมทรัพย์ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2538

บทสรุปบางข้อที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ที่น่าจะมีประโยชน์กับผู้อ่าน

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ในราชอาณาจักรที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย์ซึ่งใช้สมุดคู่ฝากในการฝากถอน และไม่ใช่เช็คในการถอน ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม และมีจำนวนดอกเบี้ยรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000 บาทตลอดปีภาษีนั้น

ข้อสังเกตุผู้เขียนเคยเห็นสมุดคู่ฝากบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้าหลายรายที่เป็นบุคคลธรรมดา รวมทั้งผู้เขียนด้วย ธนาคารจะหักภาษีเงินได้ผู้ฝากเงิน 2 รอบคือเดือนมิถุนายน และธันวาคม ทั้งที่มีประกาศออกมาตั้งแต่ปี 2538 การกระทำเช่นนี้ธนาคารน่าจะกระทำผิดกฎหมาย แต่มักจะไม่มีใครทวงถาม เพราะถ้าหากมีการนำส่งกรมสรรพากร ถือว่าราชการไม่ประโยชน์

Copy right @ 2013 by nsbest.co.th All rights reserved .
99/18 หมู่ 11 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569