ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มาตรา 40(6)

เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอิสระอื่นซึ่งจะได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดชนิดไว้

กรมสรรพากรได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0811/03786 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2541 เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระ การประกอบโรคศิลป ชี้แจงเจ้าหน้าที่ถือปฎิบัติอย่างถูกต้อง และเป็นแนวทางเดียวกัน ดังนี้

ด้วยปรากฎว่า ปัจจุบันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปว่า เงินได้พึงประเมินที่ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปได้รับนั้น เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร ประเภทใด

1.กรณีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปทำงานในสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน หรือค่าจ้าง ค่าตอบแทนที่ได้รับถือเป็นเงินพึงประเมินตามมาตรา 40(1)

2..กรณีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป ตามข้อ 1 มีรายได้พิเศษจากสถานพยาบาลที่ตนทำงานอยู่ เช่น ค่าล่วงเวลาจากการเข้าเวร หรือค่าตอบแทนพิเศษในการรักษาผู้ป่วย ค่าตอบแทนที่ได้รับถือเป็นเงินได้พึงประเมินตาม มาตรา 40(1)

3..กรณีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป ตามข้อ 1 ไปทำงานเป็นครั้งคราวในสถานพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง โดยได้รับค่าตอบแทน หรือค่าจ้างจากการทำงานเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนในแต่ละเดือน ไม่ว่าหน้าที่หรือตำแหน่งงาน หรืองานที่รับทำให้นั้นจะเป็นงานประจำ หรืองานชั่วคราว ค่าตอบแทนที่ได้รับถือเป็นเงินได้พึงประเมินตาม มาตรา 40(2)

4..กรณีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป ทำสัญญาหรือข้อตกลงพิเศษกับสถานพยาบาลที่ตนทำงานอยู่เพื่อประกอบโรคศิลป เป็นการส่วนตัวนอกเวลาทำงานปกติ โดยการรับตรวจและรักษาผู้ป่วยและมีข้อตกลงแบ่งเงินที่ตนได้รับจากผู้ป่วยให้แก่สถานพยาบาลเป็นลายลักษณ์อักษร ค่าตอบแทนที่ได้รับถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(6)

5..กรณีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป ทั้งที่ทำงานประจำ และมิได้ทำงานประจำในสถานพยาบาลของรัฐหรือของเอกชน แต่ได้ประกอบโรคศิลปะ โดยการรับตรวจและรักษาผู้ป่วยที่ตนนำเข้ามารักษาที่สถานพยาบาลอีกแห่งหนึ่งเป็นครั้งคราว ค่าตอบแทนที่ได้รับถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(6)

6..กรณีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป มีเงินได้จากการเปิดสถานพยาบาลเป็นของตนเอง เฉพาะที่ไม่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ค่าตอบแทนที่ได้รับถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(6)

 

Copy right @ 2013 by nsbest.co.th All rights reserved .
99/18 หมู่ 11 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569