ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มาตรา 40(7)

เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องจัดหาสัมภาระในส่วนสำคัญ นอกจากเครื่องมือ มาตรา 40 (7) แห่งประมวลรัษฎากร

เงินได้ประเภทที่ 7 ไม่มีรายการยกเว้น เว้นแต่ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

 

Copy right @ 2013 by nsbest.co.th All rights reserved .

99/18 หมู่ 11 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569