ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มาตรา 40(8)

เงินได้จากธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในมาตรา 40(1) ถึง (7)

ข้อสังเกต เงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้จากกองทุนรวมที่จัดตั้งตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย และยอมให้ผู้จ่ายเงินได้นั้นหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 (2) แห่งประมวลรัษฎากร ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ เมื่อถึงกำหนดยื่นรายการให้ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องนำเงินส่วนแบ่งของกำไรดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ทั้งนี้เฉพาะกรณีที่ผู้มีเงินได้ไม่ขอรับเงินภาษีที่ถูกหักไว้นั้นคืน หรือไม่ขอเครดิตเงินภาษีที่ถูกหักไวนั้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 262) พ.ศ.2536 ใช้บังคับตั้งแต่ 21 เมษายน 2536 เป็นต้นไป)

สำหรับเงินได้ประเภทที่ 8 มีรายการเงินได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ มีทั้งหมด 34 ข้อ ในที่นี้จะขอยกบางข้อเป็นตัวอย่างเนื่องจากเห็นว่าพบเห็นบ่อย

* เงินได้จากการขายหรือส่วนลดจากการซื้ออากรแสตมป์หรือแสตมป์ไปรษณียกรของรัฐบาล (มาตรา 42(6))

* เงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยา เงินได้ที่ได้รับจากการรับมรดกหรือเงินได้ที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธี หรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี (มาตรา 40 (10)) อาทิ เงินค้าชดเชยการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ทางราชการจ่ายให้แก่ราษฎร ถือเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยา ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทางราชการผู้จ่ายเงินได้ไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายแต่อย่างใด (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0811/16374 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2540

*เงินได้ของชาวนาที่ได้จากการขายข้าวอันเกิดจากกสิกรรมที่ตนและหรือครอบครัวได้ทำเอง (มาตรา 42(15))

*รางวัลที่ทางราชการจ่ายให้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันมิให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับภาษีอากร (กฎกระทรวง (ฉบับที่ 126) ข้อ 2(2)

*รางวัลที่ทางราชการจ่ายให้เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และกระทรวงการคลังอนุญาตให้เบิกจ่ายได้ (กฎกระทรวง (ฉบับที่ 126) ข้อ 2(15)

*เงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายของตนโดยไม่มีค่าตอบแทน ทั้งนี้บุตรชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมด้วย (กฏกระทรวง (ฉบับที่ 126) ข้อ 2(18)

*เงินได้จากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่รวมถึงเงินได้จากการขายหลักทรัพย์ที่เป็นหุ้นกู้ หรือพันธบัตร (กฎกระทรวง (ฉบับที่ 126 ข้อ 2(23)

*เงินได้จากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กฎกระทรวง (ฉบับที่ 126) ข้อ 2(32) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 228 ใช้บังคับ 1 มกราคม 2544 เป็นต้นไป

 

 

Copy right @ 2013 by nsbest.co.th All rights reserved .

99/18 หมู่ 11 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569